« zpět na výpis článků

Slovník pojmů - penzijní připojištění

Rejstřík

 

Daňový odpočet a daňové úlevy

Od ledna 2013: Účastník si může od svého základu daně z příjmů odečíst roční úhrn svých měsíčních příspěvků na penzijní připojištění snížený o 12 000 Kč (dříve o 6 000 Kč). Maximálně lze odečíst 12 000 Kč.

Daň při výplatě dávek

Srážkové dani, kterou penzijní fondy odvádějí za účastníky, podléhají výnosy a příspěvky zaměstnavatele připsané po 1. 1. 2000. U penze a jednorázového vyrovnání činí srážková daň 15 %, u odbytného 15 %. Vzhledem k odvedené srážkové dani nepodléhá příjem z penzijního připojištění již dalšímu zdanění.

Depozitář (ukládací místo)

Banka, jež vede příslušnému penzijnímu fondu účty, na které zasílají účastníci a stát peněžní prostředky na penzijní připojištění. Depozitář má rovněž úlohu dozoru nad hospodařením tohoto penzijního fondu.

Depozitum (vklad)

Množství finančních prostředků sestávající z hotovosti nebo šeků, směnek, kuponů a jiných peněžních položek, které mohou být po inkasování proměněny v hotovost. Vklad je dán bance za účelem zřízení a udržování aktivního zůstatku.

Dluhopis

Cenný papír sloužící k realizaci dlouhodobých investičně-finančních potřeb státu, bank, firem a jiných podnikatelských subjektů. Dluhopis je předmětem prodeje a nákupu jako jiné cenné papíry, je však omezen dobou splatnosti, po které je odkoupen výstavcem. Majitel dluhopisu získává od výstavce nominální hodnotu dluhopisu zvýšenou o odpovídající zhodnocení.

Dávka

Výplata prostředků z penzijního připojištění (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné).

DPS

Zkratka výrazu „doplňkové penzijní spoření“, které vzniklo v rámci důchodové reformy platné od 1. ledna 2013. V rámci doplňkového penzijního spoření ve III. pilíři si sami spoříte na vlastní důchod, abyste se ve stáří o sebe dokázali postarat a byli jste tak schopni, zajistit si své životní potřeby. Výhodou III. pilíře je výrazné zhodnocení Vašich vkladů díky státním příspěvkům a možnosti zasílání příspěvků od Vašeho zaměstnavatele. Vstup do III. pilíře je dobrovolný, v případě potřeby můžete spoření pozastavit nebo zcela ukončit.

DS

Zkratka výrazu „důchové spoření“, které vzniklo v rámci důchodové reformy platné od 1. ledna 2013. Vstup do tohoto II. pilíře důchodové reformy je dobrovolný, tento krok je však nevratný. Vstup do II. pilíře znamená, že na povinné pojistné na důchodové pojištění (tj. do I. pilíře) se odvádí o 3 % méně z vyměřovacího základu a tyto 3 % navýšená o další 2 %, čili celkem 5 %, se spoří v penzijní společnosti, kterou si fyzická osoba - účastník vybere a se kterou uzavře smlouvu.

Finanční aktiva

Finanční majetek Fondu, který představují finanční majetek (peníze a vklady uložené v bankách) a finanční investice (cenné papíry, státní pokladniční poukázky, podílové listy, hypoteční zástavní listy).

Frekvence plateb

Lhůta provádění plateb, která může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční.

Invalidní penze

Podmínkou vzniku nároku na invalidní penzi je smluvní sjednání poskytování invalidní penze účastníkem, přiznání invalidního důchodu 3. stupně a splnění pojištěné doby nejméně 36 kalendářních měsíců. Nárok na invalidní penzi nemůže vzniknout po přiznání nároku na výplatu starobní penze nebo jednorázového vyrovnání místo starobní penze.

Investiční brzda

Ve III. pilíři důchodového systému chrání klienta před ztrátou celoživotních úspor před jejich výběrem investiční brzda.
V 5. roce od nároku na výplatu penze jsou prostředky převedeny do povinného konzervativního fondu. Klient je písemně upozorněn na změnu investičního profilu a může ji písemně odmítnout.

Jednorázové vyrovnání

Výplata všech prostředků (příspěvky účastníka a státu, podíly na výnosech hospodaření penzijního fondu) evidovaných ve prospěch účastníka a penze (starobní, výsluhové), místo které se jednorázové vyrovnání vyplácí. V případě nároku na penzi invalidní lze vyplatit jako jednorázové vyrovnání místo invalidní penze prostředky, evidované ve prospěch penze starobní nebo výsluhové nebo obou těchto penzí. Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká v den doručení žádosti o výplatu jednorázového vyrovnání, nejdříve však v den nároku na penzi, místo které se má jednorázové vyrovnání vyplatit.

Měsíční příspěvek

Částka sjednaná ve smlouvě, kterou se účastník zavázal včas a řádně platit. Měsíční příspěvek je možné zaplatit dopředu na jakékoli období. Účastník může měsíční příspěvek měnit. K včas zaplacenému měsíčnímu příspěvku náleží státní příspěvek.

Nárok na dávku

Zakládá právo účastníka nebo osoby určené ve smlouvě na poskytnutí dávky z penzijního/důchodového spoření. Nárok na dávku vzniká splněním podmínek a případně též vznikem okolností určených penzijním plánem nebo smlouvou.

Nárok na výplatu dávky

Penzijní společnosti vzniká povinnost vyplatit účastníkovi nebo osobě určené ve smlouvě dávku, resp. zahájit výplatu dávky. Nárok na její výplatu vzniká doručením platné žádosti o výplatu dávky, pokud již vznikl nárok na čerpání. Pokud žádost o výplatu dávky byla podána před jejím vznikem, může být zahájena výplata v den vzniku nároku na tuto dávku.

Nominální hodnota

Nominální hodnota je peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (peněžní prostředkya ceniny, pohledávky a závazky). Obvykle je na penězích a ceninách přímo uvedena. Může se lišit od skutečné tržní hodnoty daného majetku. Typické je to u akcií, jejichž nominální hodnota bývá určena jednou provždy v době emise podle vzorce

Odbytné

Výplata příspěvků účastníka a podílu na zisku připadajícího na tyto příspěvky. Účastníkovi vzniká nárok na odbytné po uhrazení příspěvků na 24 měsíců. Odbytné může být vyplaceno účastníkovi nebo osobám určeným ve smlouvě.

Odklad nebo přerušení placení příspěvků

Účastník může požádat o budoucí odklad nebo přerušení placení příspěvků ze závažných důvodů. Žádost o odklad nebo přerušení placení příspěvků musí mít písemnou formu a musí být doručena Společnosti alespoň jeden kalendářní měsíc před požadovaným začátkem odkladu nebo přerušení placení příspěvků. V žádosti o odklad nebo přerušení placení příspěvků musí účastník určit kalendářní měsíc počátku a případně konce odkladu nebo přerušení. Doba, po kterou byl sjednán odklad placení příspěvků, se započítá do pojištěné doby po doplacení příspěvků za tuto dobu. Doba, po kterou bylo sjednáno přerušení placení příspěvků, se do pojištěné doby nezapočítá. Po dobu odkladu a přerušení placení příspěvků nemá účastník nárok na státní příspěvek. Účastník má po dobu odkladu a přerušení placení příspěvků u Společnosti nárok na podíl na výnosech hospodaření Společnosti.

Obmyšlená osoba

Jakákoliv žijící fyzická osoba, kterou účastník určí ve smlouvě jako příjemce dávek z penzijního připojištění v případě jeho úmrtí.

Penze

Pravidelně vyplácená dávka ve výši stanovené ze všech prostředků evidovaných na účtu účastníka ve prospěch příslušné penze (případně z evidenčního zůstatku příslušného účtu). Penze může být vyplácena doživotně nebo na předem sjednaný počet let (dle penzijního plánu).

Penzijní fond

Instituce, která na základě povolení Ministerstva financí shromažďovala finanční prostředky od účastníků a státu a spravovala je za účelem jejich zhodnocení, a to do 31. 12. 2012. S platností od 1. 1. 2013 došlo k jejich transformaci na penzijní společnosti.

Penzijní připojištění

Vytváření zdroje finančních prostředků účastníkem za účasti státu a penzijního fondu.

Penzijní plán

Základní dokument, který stanovuje druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění, podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu, způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění a důvody vypovězení penzijního připojištění. Dále jsou zde definovány podmínky placení příspěvků, podmínky převzetí peněžních prostředků z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úprava nároků na základě tohoto převzetí i zásady, podle kterých se účastníci podílejí na výnosech hospodaření penzijního fondu. Penzijní plán dále upravuje podmínku nároku účastníků na starobní penzi a jednorázové vyrovnání a bývá přikládán ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Penzijní společnost

V rámci důchodové reformy dochází k oddělení majetku stávajících účastníků penzijního připojištění od majetku správce, tj. penzijního fondu. Majetek účastníků bude evidován v tzv. transformovaném fondu, který bude spravován penzijní společností a bude od ní bilančně oddělen. 

Pojištěná doba

Počet kalendářních měsíců, na které účastník včas zaplatil měsíční příspěvek, resp. měsíční příspěvky byly uhrazeny z přeplatku na jeho účtu. Do pojištěné doby se započítává období odkladu placení příspěvků, pokud byly příspěvky za období odkladu placení příspěvků doplaceny, a pojištěná doba v předchozím penzijním připojištění, ze kterého byly převedeny prostředky při přestupu z jiného penzijního fondu.

Předdůchod

Předdůchod umožňuje osobám ve věku blízkém důchodovému věku (nejdříve 5 let před jeho dosažením) řešit finanční zabezpečení z jejich úspor v systému doplňkového penzijního spoření, který je součástí III. pilíře penzijního systému, aniž by ztratili nárok na výplatu státního příspěvku.

Pozůstalostní penze

Penze vyplácená podle podmínek penzijního plánu osobám určeným ve smlouvě účastníkem, v případě úmrtí účastníka. Nárok na pozůstalostní penzi může vzniknout, pokud zemřelý účastník splnil pojištěnou dobu nejméně 36 kalendářních měsíců.

Přerušení penzijního připojištění

Pokud účastník splnil pojištěnou dobu požadovanou pro vznik nároku na některou penzi, může penzijní připojištění přerušit a uzavřít novou smlouvu u jiného penzijního fondu. Nároky účastníka na podíl z výnosů hospodaření penzijního fondu po dobu přerušení penzijního připojištění nejsou dotčeny.

Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnavatel může hradit svým zaměstnancům s jejich souhlasem část příspěvku nebo celý příspěvek na penzijní připojištění, přičemž na tento příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek.

Příspěvkový účet účastníka

Účet pro evidenci prostředků zaplacených ve prospěch účastníka. Prostředky evidované ve prospěch účastníka Fond vede odděleně od prostředků ostatních účastníků. Za tímto účelem zřizuje Fond v den vzniku penzijního připojištění pro každého účastníka příspěvkový účet a výnosový účet. Na příspěvkovém účtu Fond průběžně eviduje prostředky zaplacené ve prospěch účastníka a státní příspěvky poskytnuté ve prospěch účastníka.

Přiznání nároku na výplatu dávky

Stanovení výše dávky na základě žádosti účastníka nebo osoby určené ve smlouvě o výplatu dávky. Přiznání nároku na výplatu dávky následuje po vzniku nároku na výplatu dávky.

Rozdělení zisku

Zisk Fondu se v souladu se statutem rozděluje takto:

 • nejméně 5 % připadá do rezervního fondu
 • nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady
 • zbylá rozhodující část 85 % se použije ve prospěch účastníků

Rozhodující část 85% zisku se rozdělí mezi účastníky jednotlivých penzijních plánů podle průměrné denní výše všech prostředků, evidovaných v průběhu daného kalendářního roku ve prospěch účastníků, jejichž smlouva se odvolává na daný penzijní plán. Pro rozdělení zisku je rozhodující penzijní plán, na který se smlouva odvolává k poslednímu dni daného kalendářního roku. Osoby určené ve smlouvě, které jsou příjemci pozůstalostní penze, nemají nárok na podíl na výnosech hospodaření Fondu.

Pro všechny smlouvy uzavřené od ledna 2013 dochází ke změně. Hospodaření fondu je odděleno od příspěvků účastníků. Fond si strhává pouze poplatek za administraci a správu aktiv.

Starobní penze

Základní penze u penzijního připojištění. Podmínkou vzniku nároku na starobní penzi je splnění pojištěné doby nejméně 60 kalendářních měsíců a dosažení věku účastníka nejméně 60 let. Nárok na starobní penzi nemůže vzniknout po přiznání nároku na výplatu invalidní penze nebo jednorázového vyrovnání místo invalidní penze.

Státní příspěvek

Částka, kterou stát pravidelně přispívá každému řádně platícímu účastníkovi penzijního připojištění. O státní příspěvek žádá penzijní fond souhrnně za všechny své účastníky vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí.

Statut penzijního fondu

Základní dokument, který obsahuje rozsah činnosti penzijního fondu, tj. zásady hospodaření, způsob použití zisku, investiční záměry a cíle, druhy majetkových hodnot, které budou pořizovány z peněžních prostředků apod. Statut určuje obchodní jméno a sídlo depozitáře, způsob zveřejňování zpráv o hospodaření Fondu s majetkem, místo sdělování zásadních změn. Statut je veřejně přístupný a bývá přikládán ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Účastník penzijního připojištění

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, které je více než 18 let a uzavřela s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění nebo fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR a uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Před uzavřením smlouvy musí být budoucí účastník seznámen se statutem a penzijním plánem Fondu. Účastník nemůže platit příspěvek současně na penzijní připojištění u více penzijních fondů.

Úřední ověření žádosti účastníka nebo osoby určené ve smlouvě

Na státním notářství nebo matričním úřadu se v souvislosti s penzijním připojištěním ověřuje:

 • podpis účastníka při žádosti o změnu osob určených ve smlouvě
 • kopie úmrtního listu účastníka při žádosti osoby určené ve smlouvě o výplatu dávky
 • kopie rodného listu nezletilé osoby určené ve smlouvě při žádosti jejího zákonného zástupce o výplatu dávky
 • podpis účastníka nebo osoby určené ve smlouvě na žádosti o výplatu dávky

Vypořádání penzijního připojištění

Vypořádání penzijního připojištění se provádí:

 • vyplacením poslední splátky poslední penze účastníkovi nebo osobám určeným ve smlouvě
 • vyplacením jednorázového vyrovnání účastníkovi místo poslední penze
 • vyplacením odbytného účastníkovi nebo osobám určeným ve smlouvě
 • převodem prostředků do jiného penzijního fondu
 • vyplacením prostředků ve výši odbytného dědicům

Výsluhová penze

Penze, na niž vzniká nárok po 180 měsících pojištěné doby. Nárok na výsluhovou penzi nemůže vzniknout po přiznání nároku na výplatu starobní či invalidní penze nebo jednorázového vyrovnání místo starobní či invalidní penze.

Pro všechny smlouvy uzavřené od ledna 2013 již výsluhová penze nebude možná.

Zánik penzijního připojištění

Penzijní připojištění zaniká v těchto případech:

 • dnem vyplacení poslední penze
 • dnem vyplacení jednorázového vyrovnání místo poslední penze
 • dnem vyplacení odbytného
 • dohodou mezi účastníkem a Fondem
 • ukončením výpovědní doby
 • ukončením trvalého bydliště účastníka na území České republiky
 • ztráty bydliště na území členského státu EU nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice
 • dnem úmrtí účastníka

Zhodnocení vkladů účastníků

Podíl na výnosech hospodaření penzijního fondu za kalendářní rok připadající ve prospěch účastníků. Zhodnocení se uvádí v procentuálním vyjádření zhodnocení prostředků účastníků (obdoba úrokové míry u bankovního vkladu). Stejnou měrou se zhodnocují příspěvky účastníka, státní příspěvky, již připsané podíly na výnosech hospodaření penzijního fondu, předplacené příspěvky i případné přeplatky.

Přejít na rejstřík

Další tematické články: Penzijní reforma, Důchodové spoření, penzijní připojištění