« zpět na výpis článků

Slovník pojmů - elektřina

Rejstřík

ČEPS a.s.

ČEPS je akciová společnost, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR. Jejím hlavním úkolem je přenos elektřiny na území České republiky a současně zajišťuje spolupráci elektrizační soustavy s elektřinou v Evropské unii.

Distribuční sazba

  • D01d je určena domácnostem s malou spotřebou energie (většinou se jedná o jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti, jež elektřinou svítí a mají doma běžné elektrospotřebiče).
  • D02d je určena domácnostem se střední spotřebou energie (většinou se jedná o domácnosti, jež elektřinou svítí a používají doma běžné elektrospotřebiče).
  • D25d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D25d 8 hodin denně. Sazbu si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu k ohřevu vody.
  • D26d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D26d 8 hodin denně. Je určena pro domácnosti, které využívají elektrické akumulační vytápění a ohřev užitkové vody. Tato sazba je cenově výhodnější než příbuzná sazba D25d, proto jsou podmínky pro její získání přísnější.
  • D35d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D35d 16 hodin denně. Sazbu si mohou sjednat
  • domácnosti, které využívají elektřinu pro hybridní elektrické vytápění (s akumulační a přímotopnou částí).
  • D45d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D45d 20 hodin denně. Sazbu D45d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu pro elektrické vytápění přímotopem.
  • D55d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D55d 22 hodin denně. Sazbu D55d si mohou sjednat domácnosti, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo.
  • D56d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D56d 22 hodin denně. Sazbu D56d si mohou sjednat domácnosti, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo.

Distribuční soustava

Jde o soubor zařízení, které slouží pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy ke koncovým zákazníkům.

Distributor

V jednotlivých regionech se distributoři starají o fyzický přenos elektřiny od výrobce až do místa spotřeby každého zákazníka.  
Distributoři působí na českém trhu tři a jejich působnost je územně rozdělena (znamená to, že v konkrétním regionu vždy realizuje dopravu elektřiny jen jeden distributor). Z toho vyplývá, že distributoři jsou daní a na rozdíl od dodavatele elektřiny (obchodníka) si distributora vybrat nemůžeme.

Rozdělení distribučních území:
Ve středních, západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě působí jako distributor ČEZ Distribuce, a.s., v Praze a Roztokách u Prahy zajišťuje dodávky PRE distribuce, a.s. a v jižních Čechách a jižní Moravě společnost E.ON Distribuce, a.s.

Dodavatel

Dodavatele je zodpovědný za dodání elektřiny koncovému zákazníkovi, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny

Dodavatel poslední instance

Povinností dodavatele poslední instance je dodat elektřinu koncovému zákazníkovi v okamžiku, kdy jeho pravidelný dodavatel této možnosti pozbyl (zkrachoval). Díky tomu je zajištěna nepřetržitá dodávka elektrické energie zákazníkovi.

EAN

Jednoznačná identifikace Odběrného místa / místa spotřeby (European Article Number). 18ti místné číslo, které najdete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny. V ČR je vždy ve formátu: 859182400xxxxxxxxx.

Elektroměr

Jde o přístroj, který měří spotřebu elektřiny.

Energetický Regulační Úřad (ERU)

Energetický regulační úřad (zkráceně ERU) je státní institucí, jejímiž hlavními úkoly jsou ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetice nebo vydávání licencí, jež umožňují podnikání v energetice. Úřad dále reguluje ceny elektřiny, řeší a rozhoduje spory nebo dává podněty ke kontrolám.

Frekvence placení záloh

Periodicita, v jaké si přejete platit zálohy za odběr elektřiny (měsíční, kvartální). U většiny spotřebitelů doporučujeme měsíční frekvenci hrazení záloh.

Hodnota jističe před elektroměrem

Tuto hodnotu (např. 3x16 A) naleznete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny v podrobném rozpise vyúčtování v kolonce „hodnota jističe“ (udávaná v A) nebo na hlavním jističi před elektroměrem.

Jistič

Jde o samočinný vypínač, který chrání elektrické obvody proti přetížení a zkratu

Odběrné místo / místo spotřeby

Odběrné místo je místo napojení domácnosti nebo jiné nemovitosti (zahrádka, chata, chalupa, garáž aj.) na síť elektrické energie. Zákazník má sjednáno tolik smluv o dodávce elektřiny, kolik má odběrných míst. Pro každé odběrné místo mohou platit zcela jiné podmínky a být účtována jiná cena.
Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele.

OTE

Operátor trhu s elektřinou je státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je především organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastníků trhu, zajišťovat zúčtování odchylek mezi sjednanými a skutečnými hodnotami dodávek a organizovat krátkodobý trh s elektřinou.

Plánovaná roční spotřeba

Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své faktury od stávajícího dodavatele elektřiny za poslední rok. Údaj naleznete v podrobném rozpise vyúčtování.

Sazba dvoutarifní

Jde o rozdělení elektřiny do dvou tarifů, které se v průběhu dne střídají. Rozeznáte je pod zkratkami VT (vysoký tarif) a NT (nízký tarif), liší se v ceně.

Sazba jednotarifní

Jde o tu dodávku elektřiny, u níž je po celou dobu dodávky účtována stejná sazba.

Vysoký tarif a nízký tarif (NT a VT)

Nízký tarif je časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě. V této době jsou zpravidla i nižší náklady na výrobu elektřiny. Energetické společnosti proto motivují odběr v tomto čase nižší cenou. Protože spotřeba elektřiny se mění v průběhu roku, časové pásmo, kdy zákazník platí nižší cenu, se podle typu sazby může rovněž měnit.
Vysoký tarif platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.

Výše zálohy

Doporučujeme zvolit měsíční periodicitu a pro výši zálohy vycházet z posledního vyúčtování. Výši i periodicitu záloh je možné změnit - dle skutečné spotřeby.

Způsob placení záloh

Většina energetických společností umožňuje volbu výběru způsobu úhrady záloh. Např. prostřednictvím přímého inkasa z účtu, trvalým příkazem, SIPO (Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva) atd.

Způsob platby záloh

Fixní zálohy - každý měsíc platba ve stejné částce. Flexibilní - reagují na výši spotřeby a v průběhu roku se mění jejich výše.

Způsob připojení

1fázové nebo 3fázové; informace o počtu fází naleznete na faktuře za odběr elektřiny od stávajícího dodavatele v části „hodnota jističe“ (např. 1x20 A, 3x16 A) nebo zjistíte přímo z Vašeho elektroměru; můžete také zavolat na zákaznickou linku stávajícího dodavatele, kde získáte potřebné informace.

Zpět na rejstřík

Další tematické články: elektřina, ceny energií