Menu

Cestovní pojištění Mondial Assistance

article big
22 minut čtení
Nezařazeno
9.5.2012

Produktová nabídka Mondial Assistance

Cestovní pojištění Mondial Assistance je možné sjednat jako:

 • krátkodobé – pojištění na cestu s maximální délkou trvání 90 dnů. Pojištění lze sjednat pro 3 územní zóny ve 3 pojistných programech – MINI, PLUS a MAXI – lišících se rozsahem, krytím rizik a limity plnění.
 • dlouhodobé – dlouhodobé pojištění lze zjednat ve dvou pojistných programech – Long BASIC a Long KOMFORT – lišících se rozsahem, krytím rizik a limity plnění. Produkt Long BASIC lze sjednat na dlouhodobé výjezdy v rámci Evropy po dobu 365 dní. Produkt Long KOMFORT lze sjednat až na dobu 365 dní v rámci 3 územních zón
Produkt Storno zájezdu Úraz Zavazadla Odpovědnost Doplňková asistence
MINI lze připojistit ne ne ne ne
PLUS lze připojistit ano ano ano ne
MAXI lze připojistit ano ano ano ano
Long BASIC ne ano ne ano ne
Long KOMFORT ne ano ano ano ano

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění

Krátkodobé pojištění

Pojistný program Limity plnění
MINI PLUS MAXI
Pojištění léčebných výloh
Limit na pojistnou událost - Evropa 1 500 000 Kč 3 000 000 Kč bez limitu
Limit na pojistnou událost - Svět 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč bez limitu
Zubní ošetření 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Ubytování určené osoby 1 500 Kč/osoba/noc 1 500 Kč/osoba/noc 1 500 Kč/osoba/noc
Úrazové pojištění
Trvalé následky - 200 000 Kč 200 000 Kč
Smrt úrazem - 100 000 Kč 100 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Na zdraví - 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Na majetku - 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Spoluúčast - 5 000 Kč 5 000 Kč
Limit na smlouvu - 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Pojištění zavazadel
Na všechny škody - 15 000 Kč 20 000 Kč
Škoda na jedné věci - 7 5000 Kč 10 000 Kč
Na všechny cennosti - 7 5000 Kč 10 000 Kč
Na všechny věci odcizené z vozu - 7 5000 Kč 10 000 Kč
Pojištění doplňkových asistenčních služeb
Právní pomoc - - 35 000 Kč
Ztráta, odcizení, zničení dokladů - - 10 000 Kč
Náhradní pracovník - - bez limitu
Zpoždění letu (nad 6 hodin) - - 5 000 Kč
Zpoždění zavazadel (nad 6 hodin) - - 5 000 Kč
Zmeškání odjezdu - - 10 000 Kč
Předčasný návrat - - bez limitu
Pojištění nevyužitých služeb
Nevyužité cestovní služby - - 500 Kč/den, max. 20 000 Kč celkem
Nevyužitá permanentka/skipas - - 6 000 Kč
Připojištění stornopoplatků
Limit na pojištěného a událost 100 000 Kč 100 000 Kč 250 000 Kč
Spoluúčast pro pojištění stornopoplatků činí v případě náhlého akutního onemocnění nebo úrazu 20%; v ostatních případech plnění z pojištění stornopoplatků činí spoluúčast 10%
Sportovní připojištění
Limit léčebných výloh – Evropa 1 500 000 Kč 3 000 000 Kč bez limitu
Limit léčebných výloh - Svět 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč bez limitu

Dlouhodobé pojištění

Pojistný program Limity plnění
Long BASIC Long KOMFORT
Pojištění léčebných výloh
Limit na pojistnou událost - Evropa 1 500 000 Kč bez limitu
Limit na pojistnou událost - Svět - bez limitu
Zubní ošetření 10 000 Kč 20 000 Kč
Ubytování určené osoby 1 500 Kč/osoba/noc 1 500 Kč/osoba/noc
Úrazové pojištění
Trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč
Smrt úrazem 100 000 Kč 100 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Na zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Na majetku 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Spoluúčast 5 000 Kč 5 000 Kč
Limit na smlouvu 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Pojištění zavazadel
Na všechny škody - 20 000 Kč
Škoda na jedné věci - 10 000 Kč
Na všechny cennosti - 10 000 Kč
Na všechny věci odcizené z vozu - 10 000 Kč
Limit plnění na pojistnou smlouvu - 40 000 Kč
Pojištění doplňkových asistenčních služeb
Právní pomoc   35 000 Kč
Ztráta, odcizení, zničení dokladů   10 000 Kč
Náhradní pracovník bez limitu bez limitu
Předčasný návrat   bez limitu
Návrat do zahraničí z přerušené cesty   bez limitu
Sportovní připojištění
Limit léčebných výloh – Evropa 1 500 000 Kč bez limitu
Limit léčebných výloh – Svět   bez limitu

Pojištění lze sjednat

 • pro cesty po celém světě včetně USA a Kanady až do 365 dnů
 • pro turistické i pracovní cesty
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla­dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Pojistnou událostí je též smrt pojištěného, k níž došlo následkem úrazu nebo nemoci. Hrazeny jsou zejména:nezbytné ošetření, nezbytná hospitalizace bez nadstandardního vybavení, nezbytná operace včetně souvisejících výloh, nezbytné léky a zdravotnické pomůcky předepsané lékařem v množství potřebném, repatriace pacienta do nejbližšího vhodného zdravotního zařízení a náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištěníobsahuje pojištění trvalých následků úrazu jako podíl z pojistné částky dle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou zavazadla a cennosti, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí a nehodou nebo jejich odcizení a ztráta. Pojištění se nevztahuje na doklady, peníze, cenné papíry, věci sloužící k výdělečné činnosti, sportovní náčiní (výjimku tvoří lyže a snowboardy, na které se pojištění vztahuje) a další předměty dle pojistných podmínek.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škoduvzniklou během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Připojištění stornopoplatků zájezdu

Pojistnou událostí je zrušení cestovní služby, která byla písemně objednána, potvrzena a částečně nebo zcela zaplacena zprostředkovateli cestovní služby, v důsledku pojistného nebezpečí, které nastalo v místě bydliště v domovské zemi pojištěného v době trvání pojištění.

Pojistným nebezpečím je vážné akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo osoby blízké nebo spolucestující osoby, kdy spoluúčast pojištěného činí 20%. V ostatních případech je spoluúčast stanovena jako 10% z pojistného plnění, těmito případy jsou: úmrtí pojištěného, osoby jemu blízké nebo osoby, která má pojištěného doprovázet na pojištěnou cest, škoda na majetku v místě bydliště pojištěného nebo osoby, která má pojištěného doprovázet na pojištěnou cestu, způsobená následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, těhotenství pojištěné (pokud bylo těhotenství zjištěno až po sjednání tohoto pojištění),ztráta zaměstnání pojištěného nebo jeho manžela/manželky v důsledku výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost, podání žádosti o rozvod ze strany manžela/manželky pojištěného nebo o zrušení registrovaného partnerství ze strany partnera/partnerky pojištěné/ho.

Pojištění stornopoplatků zájezdu je možno sjednat nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celé jednorázové úhrady za cestovní službu.

Územní rozsah

Mondial Assistance rozlišuje tři územní zóny:

 1. Evropa:geografické území Evropy, tedy území následujících zemí nebo jejich částí: Albánie, Andorra, Azorské ostrovy, Baleárské ostrovy, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Egypt*, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Guernsey, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Man, Jersey, Kanárské ostrovy, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko (včetně ostrovů) San Marino, Slovinsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, pokud není dále uvedeno jinak.
  *v případě pobytu v Egyptě se pojištění vztahuje i na území států, jež pojištěný navštíví v rámci krátkých fakultativních poznávacích výletů (max. 2 dny), které si zakoupí od místního poskytovatele
 2. Svět bez USA a Kanady: území celého světa vyjma USA, Kanady a České republiky
 3. Celý svět– území celého světa vyjma České republiky

Pojištění se nevztahuje na území zemí, do kterých v době sjednání (uzavření) pojistné smlouvy Ministerstvo zahraničních věcí domovské země (či obdobný úřad v cílové destinaci) nedoporučilo vycestovat.

Sportovní aktivity

 • Běžné sporty a zimní sporty – provozování běžných a zimních sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardních produktů bez navýšení základních sazeb pojistného
 • Rizikové sporty a organizovaná sportovní činnost – při provozování sportů spadajících do této kategorie je nezbytné sjednat připojištění.
 • Nepojistitelné sporty – provozování sportů uvedených v této kategorii není možné připojistit.

Běžné a zimní sporty

aerobic ,airsoft ,aquaaerobic ,badminton , běh na lyžích po vyznačených trasách ,biatlon ,boccia , bodybulding, bowling ,bridge ,bruslení na ledě , bublík ,bumerang ,bungee running , bungee trampolin , curling ,cyklistika ,dětské tábory bez sportovního zaměření a se sportovním zaměřením mezi sporty bez přirážky , dragboat ,fitness ,florbal ,footbag , frisbee ,goalball ,golf ,hasičský sport + cvičení záchranných sborů , horské kolo (ne sjezd) ,cheerleaders - roztleskávačky ,in-line bruslení , jóga a cvičení pro zdraví , kickbox - aerobic ,koloběh,kolová ,kriket ,kulečník ,kulturistika ,kuželky , lakros , lanové aktivity, nízké 1,5m, vysoké 8-10 m ,lukostřelba ,lyžování po vyznačených trasách , metaná , moderní gymnastika ,monoski , mountainboarding na vyznačených trasách ,nohejbal , orientační běh , petanque , plavání ,plážový volejbal ,psí spřežení ,radiový orientační běh ,rybolov ze člunu , sálová kopaná ,saně, boby,  snowtubbing - na vyznačených trasách ,severská kombinace , showdown ,silniční běh , skiatlon ,slalom na lyžích ,snowboarding po vyznačených trasách ,spinning , sportovní rybaření , squash ,stolní fotbal ,stolní hokej ,stolní společenské hry ,stolní tenis , synchronizované plavání , šachy ,šerm sportovní (klasický),šipky,šnorchlování, sportovní potápění s přístroji ,tanec společenský ,tenis , tchoukball , treking ,veslování ,vodní pólo ,zorbing , žonglování a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Rizikové sporty

Aerials, aerotrim, aikido, akrobatické lyžování, akrobatický rock and roll, alpinismus, americký fotbal, atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboj, baseball, basketbal, bikros, bojové sport, bouldering, buildering, box, canyoning, cyklokros, dětské tábory a soustředění se sportovním zaměřením mezi sporty s přirážkou , dostihy koňské, duatlon, fly fox, fotbal, fourcross, freeskiing, házená, high jump = cliffdiving, historiský šerm (bojový),hokejbal, jachting, jezdecké sporty ,jízda na "U" rampě, judo, kajak,kanoe, karate, kayakrafting, kickbox, kladdering ,korfbal, krasobruslení, krasojízda, kvadriatlon,lední hokej,lezení po ledopádech,lezení v ledu po umělé stěně (icebreaker), moguls, paintball,podvodní ragby,pozemní hokej,rafting a sporty obdobné, ragby,rope jumping,rychlobruslení in-line,rychlobruslení na ledě, safari,silový trojboj,sjezd na horských kolech, skálolezectví,skateboarding,skeleton,skialpinismus,skiboby,skitouring,skoky a lety na lyžích,skoky do vody, skoky na trampolíně bez jištění,sledge hokej, snowtrampoline, softbal, snowbungeekayaking, snowbungeerafting , snowrafting, sportovní boby v koridorech, sportovní gymnastika, sportovní saně v koridorech, streetluge, synchronizované skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů), taekwondo, triatlon, Via Ferrata (A-E),vodní lyžování, volejbal, vysokohorská turistika s nutností použití horolezeckých pomůcek, vzpírání, wakeboarding, wallyball , windsurfing, wrestling, zápas řeckořímský, železný muž (ironman) a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty

Base jump, buildering, canyoning, dragster, extrémní výpravy, formule 3000, fourcross, freeride, freeskying, freestyle, heliskiing, high jump (extrémní skoky do vody), horolezectví, kitesurfing, létání balónem, letecké sporty, lezení po ledopádech; lov sportovní, mimo značené trasy – (boby, běh na lyžích, lyžování, snowboarding), mountboarding, minibike, motokáry, motokros, motoristické sporty, saně, snowboarding, snowtubbing; motokros, paragliding a závěsné létání (rogalo), parasailing, parašutismus, plachtění, plochá dráha, sjezd na horských kolech, skiextrém, skikros, skitouring, skoky na laně, skútskating, sky surfing, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowrafting, snowkiting, sněžný skútr – sjezd,speleologie, sporty spojené s užíváním motorového dopravního prostředku, střelecké sporty, swing jumping, tandemový seskok, vysokohorská turistika mimo značené trasy („Via ferrata B-D“) a náročnější, vodní skútr,wrestling a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75% z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Cestovní pojištění
Kam v zimě za teplem aneb slunečné destinace, které vás nepřijdou draho
19.1.2018

Tisíce Čechů každoročně praktikují určitý vzorec chování. V létě se nahrnou do přímořských destinací, ve kterých o přeplněné pláže a vysoké ceny pobytů není nouze, přičemž v zimě skuhrají nad depresivním počasím. Patříte mezi ně, nebo jste už také…

thumb
Bydlení
Řešení pro malé byty — jak čarovat s prostorem
18.1.2018

Někomu se podaří koupě úžasného apartmánu s pokoji o velikosti tanečních sálů, jiný se musí tísnit v miniaturním bytě. Přesto si obyvatelé tak odlišných obydlí můžou užívat stejnou míru komfortu. Nevěříte? Klíč je v chytrém řešení pro malé byty. Bydlení…

thumb
Životní styl
Rodiny v číslech: kolik peněz dostanou v roce 2018?
16.1.2018

Být rodičem je jedno z nejkrásnějších a zároveň nejnáročnějších povolání. Možná vaše ratolesti zrovna usnuly, nebo se vám podařilo je na deset minut zabavit u Večerníčku. Dopřejte si trochu oddechu u počítačové obrazovky a zjistěte, ke kolika penězům si…

thumb
Běžné účty
Délka bankovního převodu se zkrátí na několik sekund
15.1.2018

V mezibankovních převodech se blýská na lepší časy. Banky plánují usnadnit klientům přesun peněžních prostředků mezi jednotlivými účty. Revoluční změna, která umožní převod plateb z účtu na účet za pár vteřin, by mohla vejít v platnost již v tomto roce. …