« zpět na výpis článků

Cestovní pojištění od ČSOB pojišťovny

Cestovní pojištění od ČSOB s názvem Atlas, je nabízeno ve dvou variantách limitů krytí pro léčebné výlohy - vyšší a nižší. Vyšší nebo nižší limit krytí pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.

Limit plnění
Výše krytí Nižší Vyšší
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit 2 500 000 Kč 4 000 000 Kč
Limit pro ošetření zubů - Evropa 5 000 Kč
Limit pro ošetření zubů - Svět 10 000 Kč
Přivolání opatrovníka pojištěnému 10 000 Kč
Doprava člena rodiny do místa hospitalizace pojištěného - 100 000 Kč
Ubytování člena rodiny v místě hospitalizace pojištěného - 7 500 Kč
Připojištění zavazadel
Celkový limit 15 000 Kč 30 000 Kč
Úrazové připojištění
Smrt úrazem 100 000 Kč
Trvalé následky úrazu 200 000 Kč
Denní odškodné za léčení úrazu 50 Kč/ den
Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 Kč
Připojištění odpovědnosti
Limit za škody na životě nebo zdraví 2 000 000 Kč
Limit za škody na majetku 1 000 000 Kč
Další pojištěná rizika
Nemožnost návratu způsobená cestovní kanceláří nebo předčasný návrat - 50 000  Kč
Zpoždění a zrušení letu - 10 000 Kč
Ztráta dokladů - 4 000 Kč

Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sporty, včetně jejich organizovaných variant, v ceně pojištění. Rizikové sporty, včetně organizovaných variant rizikového sportu, lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Platnost pro jiné, než rekreační aktivity, lze sjednat zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

  • Rekreační sporty včetně zimních sportů a jejich organizované varianty – individuální nebo kolektivní provozování běžných a zimních sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného. Pojištění platí i pro organizovanou rekreační a zimní sportovní činnost.
  • Rizikové sporty a jejich organizované varianty – Jedná se o tzv. adrenalinové sporty, které se vymykají charakteristice provozování rekreačních a zimních sportů a zároveň nespadají mezi nepojistitelné sporty. Pojištění rizikových sportů platí i pro organizovanou rizikovou sportovní činnost.
  • Nepojistitelné sporty – provozování sportů uvedených v této kategorii není možné pojistit. Za nepojistitelné sporty se považují i jakékoliv druhy sportů na profesionální úrovni a přípravy na ně.

Rekreační a zimní sporty

Jedná se o individuální nebo kolektivní provozování běžných sportů, jako např.: aerobic, badminton, bowling, cyklistika, golf, kolečkové brusle, lyžování a snowboarding na vyznačených a veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách včetně přístupových cest k nim, plavání, sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí), sjíždění divoké vody do I. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody, tenis, stolní tenis, turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně, vodní lyžování, windsurfing, vodní a plážové atrakce, „šnorchlováni“, další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nespadají do kategorie Rizikových sportů nebo Nepojistitelných sportů.

Rizikové sporty

Pouze v případě připojištění rizikových sportů, se pojištění vztahuje i na tzv. adrenalinové sporty, které se vymykají charakteristice provozování Rekreačních a zimních sportů a zároveň nespadají mezi Nepojistitelné sporty. Jedná se zejména o: alpinismus nebo skialpinismus nebo horolezectví v terénech do 5 000 m n. m. včetně; vysokohorskou turistiku v terénech nad 3 500 m n. m. do 5 000 m n. m. včetně; bojové sporty; bungee jumping (skok na gumovém laně); canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora; kaskadérství; parašutismus; potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně; rafting nebo jiné sjíždění divoké vody od II. do III. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody; sjíždění náročných terénů na kole; skoky na lyžích; snowrafting; speleologie (jeskyňářství); surfing; kitesurfing; yachting; další sporty srovnatelné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty

Za tyto sporty se pro účely pojištění považují i jakékoliv druhy sportů na profesionální úrovni a přípravy na ně. Dále se jedná zejména o aktivity provozované v terénech nad 5 000 m n. m., zejména alpinismus, skialpinismus, horolezectví a vysokohorskou turistiku; dále automobilové a motocyklové sporty všeho druhu; bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu; potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky více než 40 m; rafting nebo jiné sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti při nezvýšeném průtoku vody; výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami; závody motorových člunů a vodních skútrů včetně přípravy na ně a veškeré sporty, při nichž se pojištěný dopouští porušování obecně závazných právních předpisů.

Za nepojistitelné sporty není považován: billiard, bowling, curling, kulečník, kuželky, metaná, pétanque, rybářský sport, šachy a šipky.

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného. Léčebnými výlohami se rozumí náklady zahrnující: lékařské ošetření či vyšetření, předepsané léky, pobyt v nemocnici (hospitalizace), transport do/ze zdravotnického zařízení, repatriaci do ČR, stomatologické ošetření v důsledku úrazu nebo z důvodu akutní bolesti zubů. Dále jsou z pojištění hrazeny náklady na přivolání opatrovníka.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného po dobu léčení úrazu a nárok na jednorázové odškodné 2 000 Kč, v případě hospitalizace v důsledku úrazu, trvající minimálně přes 1 noc.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou hmotné věci movité osobní potřeby ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro daný účel cestování, které si pojištěný na cestování vzal, případně je během cestování prokazatelně pořídil. Pojištění se sjednává pro případ jejich náhlého poškození nebo zničení živelnou událostí nebo dopravní nehodou, odcizení loupežným přepadením nebo krádeží vloupáním (pokud předměty pojištění byly uloženy v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku). Pojištění neplatí pro případ krádeže věcí ze stanu.

Pojištění se nevztahuje na peníze, platební karty apod. cennosti, doklady, jízdenky, letenky, věci umělecké a historické hodnoty, sbírky, výrobky z drahých kovů aj. materiálů, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu. Dále se pojištění nevztahuje na nosiče záznamů a záznamy na nich uložené, Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé během letecké přepravy.

Pojištění odpovědnosti

Pojistnou událostí je újma na zdraví, životě a majetku, kterou pojištěný způsobil druhým během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistná ochrana se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobil sám sobě nebo osobám blízkým. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničením motorových vozidel, jakýchkoli plavidel, letadel, sportovních létajících zařízení, sněžných a vodních skútrů, aj. dle pojistných podmínek.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:

  • Evropa: Evropou se rozumí následující státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (včetně Faerských ostrovů), Egypt, Estonsko, Finsko (včetně Aland), Francie (včetně Korsiky), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko (včetně Špicberk), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
  • Svět: celý svět.
 

Další článek: Cestovní pojištění MAXIMA »