Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Cestovní pojištění Slavia pojišťovna, a.s.

article big
13 minut čtení
Nezařazeno
9.5.2012
Cestovní pojištění Slavia Svět je nabízeno ve dvou variantách limitů krytí - vyšší a nižší. Vyšší nebo nižší limit krytí pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.
Limit plnění
Výše krytí Nižší Vyšší
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit 3 500 000 Kč 7 000 000 Kč
Limit pro ošetření zubů 5 000 Kč 15 000 Kč
Připojištění zavazadel – turistická cesta
Celkový limit 15 000 Kč
Limit na jednu věc 10 000 Kč
Připojištění zavazadel – pracovní cesta
Celkový limit 30 000 Kč
Limit na jednu věc 10 000 Kč
Úrazové připojištění – turistická cesta
Smrt úrazem 100 000 Kč
Trvalé následky úrazu 200 000 Kč
Plná invalidita 200 000 Kč
Úrazové připojištění – pracovní cesta
Smrt úrazem 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu 400 000 Kč
Plná invalidita 400 000 Kč
Připojištění odpovědnosti za škodu – turistická cesta
Na zdraví 2 000 000 Kč
Na majetku 500 000 Kč
Připojištění odpovědnosti za škodu – pracovní cesta
Na zdraví 3 000 000 Kč
Na majetku 1 000 000 Kč
Připojištění stornopoplatků zájezdu
Limit plnění 25 000 Kč/ smlouvu

Sportovní aktivity

Rekreační sport v ceně; zimní a rizikový a sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.
  • Běžné sporty – necílené provozování rekreačního sportu je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného.  Pojištěny nejsou sporty uvedené jako rizikové nebo nepojistitelné.
  • Rizikové sporty a zimní sport– cílené provozování sportu a pohybové činnosti v rámci aktivního odpočinku.
  • Organizovaná sportovní činnost – nelze pojistit
  • Nepojistitelné sporty – provozování sportů uvedených v této kategorii není možné pojistit.

Rekreační sport

Jedná se o necílené provozování rekreačních sportovních činností – nejsou hlavním účelem cesty.

Rizikové sporty a zimní sport

Pouze byl-li v pojistné smlouvě sjednán typ pojištění pro rizikový nebo zimní sport, vztahuje se pojištění i na: rekreační lyžování, snowboarding a rekreační jízdu na skibobech na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim; vysokohorskou turistiku s přiměřenou výstrojí po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky 4500 m n. m., rekreační sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném, průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora, canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora, jachting, rekreační potápění s přístrojem do hloubky 30 m s certifikací přístrojového potápění, parasailing, bungee jumping.

Nepojistitelný sport

Pojištění se nevztahuje na události vzniklé provozováním profesionálního či vrcholového sportu jakéhokoliv druhu, provozováním jakéhokoliv létání (např. lety na rogalu, závěsné létání, bezmotorové a motorové létání, seskok padákem, parasailing, paragliding apod.) s výjimkou cest v registrovaném letadle určeném k přepravě osob v roli pasažéra, provozováním a přípravou nebezpečných druhů sportů, zejména motoristického sportu, vodních motorových sportů včetně vodního lyžování, sjížděním divokých řek, potápěním za pomocí dýchacího přístroje, plavby na širém moři (dál než 5 mořských mil od pobřeží) s výjimkou komerční lodní dopravy, provozováním vysokohorské turistiky v horském terénu nad 2 500 m nebo po cestách s řetězy, lany, žebříky, při jízdě na koni, skateboardech, bobech, skeletonu, kolečkových bruslích, akrobacii a skocích na lyžích, ledním hokeji, provozováním extrémních a adrenalinových sportů (kontaktní bojové sporty, skoky na laně, canyoning, jízdy na „U" rampě, rafting, snowboarding, apod.), událostmi vzniklými při akrobacii, kaskadérské činnosti, krocení zvěře, účasti na výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (např. pralesa, pouště bez průvodce, do arktických nebo řídce osídlených oblastí, apod.) a na expedicích (např. na polárních výpravách, průzkumů jeskyní, apod.) a další extrémní a rizikové činnosti neuvedené v pojištění aktivity+.

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Nutnými a přiměřenými náklady v souvislosti s pojistnou událostí se rozumí náklady zahrnující: nezbytné lékařské ošetření, vyšetření, stanovení diagnózy a léčebného postupu, poplatky, předepsané léky, hospitalizaci, operaci a následnou léčbu včetně materiálu, nezbytné náklady na opatrovníka, akutní stomatologické ošetření za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti. Dále jsou hrazeny náklady na repatriace do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR, vyžaduje-li to situace.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu procentuálním podílem z pojistného limitu podle kompenzační tabulky, dále riziko trvalé invalidity a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvykle pro daný účel cesty, pro případ jejich poškození nebo zničení živelní událostí, vodou z vodovodních zařízení nebo dopravní nehodou. Dále jsou pojištěna pro případ odcizení vloupáním. V případě odcizení musí být viditelně překonána překážka. Za odcizení vloupáním se nepovažuje odcizení ze stanu, přívěsu apod., rozříznutí zavazadel, otevření zavazadel zajištěných zámkem apod. Dále se za odcizení vloupáním nepovažuje odcizení věci z uzamčeného motorového vozidla nebo obytného přívěsu, pokud neměl úplně uzavřená okna nebo věci bylo vidět z vnějšku, odcizení věcí z odstaveného motorového vozidla nebo přívěsu v době od 21:00 do 7:00 hodin, odcizení věcí z nákladního prostoru vozidla, ze střešního kufru (autoboxu), věcí upevněných na střešním nosiči, a to ani zamčených. Pojištění se nevztahuje peníze, ceniny, cennosti, doklady, klenoty a drahé kovy, věci umělecké hodnoty a sbírky, mobilní telefony, notebooky a software a další předměty podle pojistných podmínek pojišťovny. Pojištění se dále nevztahuje na věci sloužící k výkonu povolání nebo k výdělečné činnosti; to neplatí, je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro pracovní cestu. Pojištění se dále nevztahuje na věci sloužící ke sportovní činnosti; to neplatí, je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění aktivity+. Pojištění se nevztahuje na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu zavazadel, svěřených dopravci

Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistnou událostí je újma na zdraví a na věci, kterou pojištěný způsobil druhým osobám během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistná ochrana se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobil sám sobě nebo osobám blízkým. Pojištěna je též odpovědnost za újmu vyplývající z držení psa nebo kočky. Při pojištění pracovní cesty se ochrana vztahuje také na odpovědnost za újmu při činnostech pracovního charakteru, pokud jejich pojištění není vyloučeno.

Pojištění stornopoplatků cestovní služby

Pojištěna je úhrada poplatků za stornování zájezdu v těchto případech: vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly pojištěnému nebo jeho blízkým příbuzným, zdravotní komplikace v důsledku těhotenství nejpozději do čtvrtého měsíce před očekávaným porodem, úmrtí pojištěného, náhlé úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného, zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí, dojde-li v místě oblasti zájezdu k občanským nepokojům nebo živelním pohromám (oficiálně označenými mezinárodními nebo místními úřady) nebo k epidemiím (místo výskytu je oznámeno Ministerstvem zdravotnictví ČR), které by mohly ohrozit zdraví, život a majetek pojištěného. Pojištění stornopoplatků zájezdu je možné sjednat nezávisle na termínu zaplacení cestovní služby.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:
  • E – Evropa: do této oblasti jsou zařazeny následující evropské státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard), Polsko, Portugalsko (+ Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko po pohoří Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy); a dále následující země: Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko.
  • S – Svět: celý svět

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75 % z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Cestovní pojištění
Ceny pohonných hmot v Evropě + 4 tipy, jak ušetřit při cestě autem do ciziny
18.7.2019

Chystáte se na dovolenou autem a přemýšlíte, zda pořádně natankovat už doma, nebo ušetřit na pohonných hmotách díky tomu, že je načerpáte na zahraniční pumpě? Připravili jsme pro vás aktuální přehled, mapující ceny pohonných hmot v Evropě a přilehlých…

thumb
Kreditní karty
Jak na výběr z bankomatu v zahraničí, aby vás vyšel co nejlevněji?
8.7.2019

Věčné dilema každého cestovatele — jak na dovolené vybrat hotovost, aby se váš rozpočet zbytečně neprohnul kvůli drahým poplatkům. Existuje pár triků, které mají šanci váš výběr z bankomatu v zahraničí výrazně zlevnit. Výše poplatků a tudíž i výhodnost…

thumb
Životní styl
Jak reklamovat zboží v roce 2019 — nenechte se vodit za nos!
3.7.2019

Nakoupit zboží, používat jej několik týdnů či měsíců, poté se rozčílit nad tím, jak se vám sám od sebe zničí a klusat do obchodu pro nový nákup. Máte už tohoto kolotoče plné zuby? Naučte se, jak reklamovat zboží a ušetřit nemalé peníze. Máte na víc! Za…

thumb
Životní styl
Zasklený balkon: 6 tipů, jak jej proměnit v místnost snů
29.6.2019

Když pohledem přejedete přes fasádu bytových domů, některé balkony se lesknou díky skleněné stěně. Uvažovali jste už o tom, že byste z balkonu či lodžie udělali místnost navíc? S čím je potřeba počítat, když chcete zasklený balkon a jak moc se dá s touto…