Důchodová reforma

Rodí se méně dětí a zároveň se lidé dožívají vyššího věku. Česká populace stárne. Prodlužování průměrného věku dožití a snižování porodnosti vede k úbytku ekonomicky aktivních obyvatel, a tedy i plátců pojistného důchodového pojištění, ze kterého jsou vypláceny současné starobní důchody. Placení důchodového pojištění totiž neznamená, že si člověk spoří „sám na sebe“, ale financuje důchody současných důchodců. Velmi zjednodušeně lze říci, že všechny peníze vybrané na důchodovém pojištění jsou ihned vypláceny současným důchodcům. To je základním znakem tzv. průběžného systému. Důchodová reforma umožňuje občanům zapojit se do dobrovolného fondového penzijního spoření. Důchod občanů, kteří se dobrovolně zapojí do tohoto spoření, se bude moci skládat ze tří příjmů, neboť se nově jedná o třípilířový penzijní systém.

 • státní důchod (I. pilíř)
 • penze z dobrovolného důchodového spoření (II. pilíř)
 • doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem (III. pilíř)

II. pilíř – Důchodové spoření

 • Vstoupit do II. pilíře důchodové reformy může každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a není starší 35 let v roce uzavření smlouvy o důchodovém spoření s penzijní společností. Pro občany starší 35 let platí, že mohou do II. pilíře vstoupit pouze v průběhu prvních 6 měsíců po jeho spuštění (tj. od 1.1. do 30.6.2013). Jiná lhůta platí pro osoby, které se ke dni spuštění II. pilíře neúčastní trhu práce.
 • Vstup do II. pilíře znamená, že na povinné pojistné na důchodové pojištění (tj. do I. pilíře) se odvádí o 3 % méně z vyměřovacího základu a tyto 3 % navýšená o další 2 %, čili celkem 5 %, se spoří v penzijní společnosti, kterou si fyzická osoba - účastník vybere a se kterou uzavře smlouvu.
 • Vstup do II. pilíře důchodové reformy je dobrovolný, tento krok je však nevratný.

Výhody důchodového spoření

 • Nižší povinné odvody na důchodové pojištění o 3 % (na svůj účet u penzijní společnosti ukládáte část peněz, které by šly do státního důchodového systému - I. pilíře)
 • Soukromý účet u penzijní společnosti, kde můžete zhodnotit své úspory podle Vámi zvolené investiční strategie
 • V době mateřské dovolené nebo nezaměstnanosti se výše uvedená procenta z příjmu do II. pilíře neodvádí
 • Prostředky není možno vybrat předčasně (odložená spotřeba je důležitá, mnoho lidí by peníze vyčerpalo dříve než je nutné)
 • Důchod lze čerpat doživotně nebo po dobu 20 let
 • Možnost dědění naspořených prostředků
 • Máte možnost naučit se orientovat v dluhopisech, akciích, cenných papírech apod.

III. pilíř – Doplňkové penzijní spoření

 • Původní dobrovolné penzijní připojištění již není možné sjednat. Od 1. ledna 2013 je nově možnost vstoupit v rámci důchodové reformy do systému doplňkového penzijního spoření.

Výhody doplňkového penzijního spoření

 • K Vašim příspěvkům dostáváte navíc státní příspěvky, a to až 2760 Kč ročně.(přehled státních příspěvků). 
 • Můžete také využít velmi zajímavých daňových zvýhodnění - úsporu na daních až 1800 Kč ročně. (přehled úspory na daních)
 • Možnost volby vlastní investiční strategie
 • Možnost získání příspěvků i od zaměstnavatele
 • Možnost určení oprávněné osoby, které budou naspořené prostředky vyplaceny v případě úmrtí
 • Možnost mimořádných vkladů a volba frekvenci vkladů
 • Vedení účtu a zasílání výpisů zdarma
 • V posledních 5 letech spoření možnost využít zákonnou možnost tzv. zkonzervativnění portfolia, tj. ochrana Vašich úspor před případným poklesem finančních trhů
 • Možnost čerpání předdůchodu již 5 let před dovršením důchodového věku
 • Možnost dědění.