Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Havarijní pojištění AXA

article big
25 minut čtení
Nezařazeno
20.1.2016

Varianty produktu

Varianta Havárie Střet se zvěří Odcizení Živel Vandalismus
GO MINI NE ANO ANO ANO ANO
GO KLASIK ANO ANO ANO ANO ANO

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na země nacházející se na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Omezení produktu

 • Lze pojistit vozidla s pojistnou částkou maximálně do 600 000 Kč

Minimální požadované zabezpečení vozidla proti krádeži

 • Pojistná částka vozidla do 100 000 Kč – uzamčení vozu.
 • Pojistná částka vozidla od 100 001 Kč do 600 000 Kč - imobilizér nebo mechanické zabezpečovací zařízení pevně spojené s karosérií nebo alarm s plovoucím kódem a blokováním funkcí

Volitelná spoluúčast

2 000 Kč
5 %, minimálně 5 000 Kč
10 %, minimálně 10 000 Kč

Navíc zdarma

 • Asistenční služby při nehodě, poruše a odcizení vozu.
 • Právní asistence s limitem plnění 10 000Kč pro případ řešení sporu v souvislosti s provozem vozu, jako vymáhání nároku na náhradu škody, správní nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla. Uvedený limit se vztahuje na právní zastoupení, znalecký posudek, úhradu správních nebo soudních poplatků, cestovného a ostatních poplatků

Asistenční služby pro osobní automobil do 3,5 t zdarma

Nehoda, porucha a odcizení vozidla Limit plnění
  ČR  Zahraničí
  nehoda porucha nehoda porucha
Servis
Oprava na místě 2 800 Kč 1 800 Kč 150 € 150 €
Odtah vozu do servisu bez limitu 1 800 Kč 150 € 150 €
Úschova nepojízdného vozu 7 dní - 7 dní 7 dní
Odtah vozu do místa bydliště bez limitu - - -
Ztráta klíče, nedostatek/záměna paliva - 1 200 Kč - 50 €
Defekt pneu - 3 000 Kč - 120 €
Vybití akumulátoru - -
Náhradní doprava nebo ubytování při nehodě nebo poruše automobilu
Náhradní automobil 1 den - 2 dny 2 dny
nebo taxi 300 Kč - 30 € 30 €
nebo hotel* 1 noc x 2 000 Kč - 2 noci x 75 € 2 noci x 75 €
nebo vlak, bus ANO 2 000 Kč ANO 2 000 Kč
nebo letadlo - - 400 € 400 €
Náhradní doprava nebo ubytování v případě krádeže automobilu
Náhradní automobil 1 den - 2 dny -
nebo hotel* 1 noc x 2 000 Kč - 2 noci x 75 € -
nebo vlak, bus, taxi ANO - ANO -
nebo letadlo - - 400 € -
Další pojištění rizika
Repatriace vozidla zpět do vlasti - 250 € -
Sešrotování vraku vozidla po nehodě - 200 € -
Poskytnutí půjčky na opravu - 2 000 € 2 000 €

*podmínkou pro poskytnutí ubytování je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 Km
legenda pro tabulku asistenčních služeb:
částka = asistenční služba hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou
- = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

Právní asistence zdarma

Právní asistenční služba poskytuje pomoc a právní zastoupení pojištěnému. Právní asistence se vztahuje na následující situace: správní nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla, nárok na náhradu škody na vozidle, spor z jiného pojištění pojištěného vozidla.

Pojištění se nevztahuje na spory s pojišťovnou AXA a na spory, kde hodnota předmětu sporu nepřesáhne 3 000 Kč.

Právní asistence Limit plnění Spoluúčast
Celkový roční limit plnění 10 000 Kč bez spoluúčasti
Právní zastoupení, znalecký posudek 6 000 Kč
Správní, soudní a ostatní poplatky 6 000 Kč

Možnost připojistit pro osobní automobil do 3,5 t


Právní ochrana - pojištění právní asistence PLUS
Připojištění právní asistence PLUS rozšiřuje základní rozsah právní asistence. Toto připojištění se, nad rámec základní právní asistence, dále vztahuje na následující situace: spory se stanicí technické kontroly, spory kdy třetí osoba narušuje oprávněné zájmy pojištěného související s parkovacím místem, s garáží nebo s parkovacím stáním užívanými obvykle k parkování vozidla, trestní nebo správní řízení související s provozem vozidla, spor z jiných závazkových vztahů v souvislosti s pojištěným vozidlem.

Pojištění se nevztahuje na spory s pojišťovnou AXA a na spory, kde hodnota předmětu sporu nepřesáhne 3 000 Kč.

Právní asistence PLUS Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Celkový roční limit plnění 100 000 Kč bez spoluúčasti 350 Kč
Právní zastoupení, znalecký posudek 30 000 Kč
Správní, soudní a ostatní poplatky 30 000 Kč


Pojištění skel - pojištění všech skel vozidla
Připojištění skel je sjednáno pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí. Připojištění skel se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla.  

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Pojištění všech skel vozu 10 000 Kč bez spoluúčasti* 790 Kč
Pojištění všech skel vozu 20 000 Kč bez spoluúčasti* 1 390 Kč
Pojištění všech skel vozu 40 000 Kč bez spoluúčasti* 2 790 Kč

*v případě opravy v nesmluvním servisu pojišťovny AXA je spoluúčast pojištění skel 1 000 Kč
*v případě nedodání fotodokumentace skel dle pokynů v emailu, se spoluúčast pojištění skel zvyšuje na 50 % pro první tři měsíce pojištění a 25 % pro 3. až 6. měsíc pojištění

Úrazové pojištění - úrazové pojištění všech osob ve vozidle
Pojištění úrazu řidiče a osob přepravovaných ve vozidle pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 1 000 000 Kč a pro případ smrti následkem úrazu s limitem plnění 500 000 Kč. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz, který vznikl v příčinné souvislosti s provozem vozidla, tj. během jízdy, při nastupovaní nebo vystupovaní, při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých v průběhu jízdy, po dopravní nehodě nebo v blízkosti místa takové nehody.  

Připojištění

Limit plnění
(limit pro každého pojištěného)
Spoluúčast Cena pojištění
Úrazové pojištění všech osob ve voze Smrt následkem úrazem: 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu: 1 000 000 Kč
bez spoluúčasti do 6 sedadel: 539 Kč
7 - 9 sedadel: 899 Kč


Pojištění zavazadel - pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí
Připojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které mají osoby přepravované ve voze při sobě nebo které jsou na místě určeném pro zavazadla nebo ve střešním kufru či nosiči (zavazadelníku); zavazadelník musí být na vozidle pevně připevněn a uzamčen. Za zavazadlo je považována i dětská autosedačka pro dítě, žijící ve společné domácnosti pojistníka či pojištěného. Pojištění zavazadel se sjednává pro případ: poškození nebo zničení zavazadel v důsledku dopravní nehody, živelní události, krádeže zavazadel vloupáním nebo loupežným přepadením.

Pojištění zavazadel se nevztahuje na peníze a ceniny, platební karty, doklady, drahé kovy a šperky, písemnosti, plány a jiné dokumentace, zboží určené k následnému prodeji, věci zvláštní umělecké, kulturní a historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zvířata, kožichy, zbraně a střelivo, vybavení a náhradní díly vozidel, věci sloužící k výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti. Pojištění se dále nevztahuje na škody na zavazadlech způsobené jejich nesprávným uložením, zavazadla osob přepravovaných za úplatu a na věci uložené ve vozidle tak, že tyto věci jsou zvenčí vozidla viditelné nebo patrné (omezení neplatí pro dětské autosedačky).

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Zavazadla 30 000 Kč* bez spoluúčasti* 890 Kč

*při krádeži ze střešního boxu je limit plnění 15 000 Kč a spoluúčast 5 000 Kč

Náhradní vůz – pojištění náhradního vozidla
Připojištění se vztahuje na úhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody nebo odcizení, a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období.

Plnění za náhradní vozidlo bude poskytnuto pouze, pokud je poškození vozidla pojistnou událostí z toho pojištění, ke kterému bylo sjednáno, a z něhož bylo hrazeno nenulové plnění a pokud doba opravy vozidla přesahuje 1 den nebo se jedná o totální škodu.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Náhradní vůz 10 000 Kč, max. 10 dní bez spoluúčasti 450 Kč

Bonus a slevy

Bonus

 • Maximální výše slevy za průběh předchozích pojištění je 65 % (při 120 a více měsících bez nehod). Bonus je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Bonus na havarijní pojištění je možné převést z povinného ručení. Podmínkou pro převod bonusu je shodná osoba pojistníka a držitele vozu a zároveň je držitelem fyzická osoba starší 30 let nebo podnikatel nebo právnická osoba.

Slevy

 • Při roční platbě sleva 10% z ceny pojištění.
 • Pro držitele vozu staršího 30 let uplatněna automaticky obchodní sleva ve výši 10 %.
 • Sleva za sjednání havarijního pojištění společně s povinným ručením nebo sleva za další smlouvu uzavřenou u pojišťovny AXA ve výši 5 %.
 • Sleva 5 % na havarijní pojištění, pokud nebude pojištěné vozidlo řídit mladý řidič do 25 let. V případě porušení podmínky se spoluúčast navyšuje o 5 000 Kč. Pro poskytnutí slevy kontaktujte naši infolinku.

   

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75 % z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Životní styl
Ztráta občanského průkazu: jak v tomto případě postupovat a jaké riziko vám hrozí?
10.4.2019

Člověku se na moment zastaví dech a šokovaně zírá do peněženky, která je sice napěchovaná penězi, ale chybí v ní jeden z nejdůležitějších dokumentů. Ztráta občanského průkazu sice není příjemná, ale pokud znáte vhodný postup pro tuto situaci, nemusí to…

thumb
Životní styl
Přímé lety z Prahy - tipy na levné a přímé linky do světa
8.4.2019

Ano, v dnešní době už cestování není jen výsadou bohatých lidí. Do Paříže si můžete zaletět za 500 Kč a pokud budete mít štěstí, zpáteční letenka do Thajska vás vyjde na 7000 Kč. Levné letenky jsou však mnohdy vyváženy vyšším nepohodlím při cestě. Dobrá…

thumb
Životní styl
Nejúspornější auta na trhu. 6 automobilů, které vás překvapí svou spotřebou
5.4.2019

Je pro vás spotřeba paliva jedním z nejvýznamnějších parametrů při výběru auta? Bohužel se na údaje, které uvádí výrobci aut, nelze tak úplně spoléhat. Často zjistíte reálnou spotřebu až ve chvíli, kdy už auto nemůžete vrátit. A samozřejmě bývá takřka…

thumb
Životní styl
Kam na Velikonoce 2019? 9 tipů, kde si užít jarní svátky na maximum
1.4.2019

Čtyři dny volna. Velký pátek je od roku 2016 uzákoněn jako státní svátek, tudíž si můžete užít čtyřdenního volna bez nutnosti brát si v práci dovolenou. Stále váháte, kde tyto volné dny strávit? Inspirujte se našimi tipy, kam na Velikonoce v tuzemsku i…