« zpět na výpis článků

Povinné ručení AXA

Varianty produktu

Povinné ručení Limit plnění
  Škoda na zdraví Škoda na věci
Standard 35/35 35 000 000 Kč 35 000 000 Kč
POV Plus
(v ceně navíc: úraz řidiče s limitem trvalé následky 250tis.Kč/smrt 125tis.Kč)
35 000 000 Kč 35 000 000 Kč
Standard 70/70 70 000 000 Kč 70 000 000 Kč
POV Extra
(v ceně navíc: úraz řidiče s limitem trvalé následky 500tis.Kč/smrt 250tis.Kč, pojištění zavazadel s limitem 10 000 Kč)
70 000 000 Kč 70 000 000 Kč
Standard 140/140 140 000 000 Kč 140 000 000 Kč
POV Premium
(v ceně navíc úraz řidiče s limitem trvalé následky 1mil.Kč/smrt 500tis.Kč,
pojištěná zavazadel s limitem 15 000. Kč,  náhradní vozidlo na 3 dny,
totální škoda na pojištěném voze s limitem 150 000 Kč)
140 000 000 Kč 140 000 000 Kč

Územní platnost

Rakousko, Albánie, Andora, Ázerbájdžán1), Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Švýcarsko, Kypr2), Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Finsko, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Moldavsko, Makedonie, Černá Hora, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko3), Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina..

1) Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Ázerbájdžán je omezeno na ty zeměpisné části Ázerbájdžánu, které jsou pod kontrolou vlády Ázerbájdžánské republiky.
2) Pojistné krytí pro Kypr je omezeno na ty zeměpisné části Kypru, jež jsou pod kontrolou vlády Kyperské republiky.
3) Pojistné krytí pro Srbsko je omezeno na ty zeměpisné části Srbska, které jsou pod kontrolou vlády Srbska..

Navíc zdarma ke všem variantám povinného ručení

  • Základní technické asistenční služby po nehodě, poruše a odcizení vozu..
  • Základní právní asistence s limitem plnění 10 000Kč pro případ řešení sporu v souvislosti s provozem vozu, jako vymáhání nároku na náhradu škody, správní nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla. Uvedený limit se vztahuje na právní zastoupení, znalecký posudek, úhradu správních nebo soudních poplatků, cestovného a ostatních poplatků.
    .

Základní technická a právní asistence pro osobní automobil do 3,5t zdarma.

Nehoda, porucha a odcizení vozidla Limit plnění
  ČR  Zahraničí
  nehoda porucha nehoda porucha
Servis
Oprava na místě 2 800 Kč 1 800 Kč 150 € 150 €
Odtah vozu do servisu neomezený limit nejbližší servis nejbližší servis nejbližší servis
Úschova nepojízdného vozu 7 dní - 7 dní -
Ztráta klíče 1 200 Kč 50 €
Defekt pneu 3 000 Kč 120 €
Nedostatek/záměna paliva 1 200 Kč 50 €
Vybití akumulátoru 3 000 Kč 120 €
Náhradní doprava nebo ubytování při nehodě nebo poruše automobilu
Náhradní automobil 1 den - 2 dny
nebo taxi 300 Kč - 30 €
nebo hotel* 1 noc x 2 000 Kč - 2 noci x 75 €
nebo vlak, bus neomezený limit 2 000 Kč neomezený limit
nebo letadlo - - 400 €
Náhradní doprava nebo ubytování v případě krádeže automobilu
Náhradní automobil 1 den 2 dny
nebo hotel* 1 noc x 2 000 Kč 2 noci x 75 €
nebo vlak, bus, taxi neomezený limit neomezený limit
nebo letadlo - 400 €
Další pojištěná rizika
Repatriace vozidla zpět do vlasti - - neomezený limit 750 €
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozu - neomezený limit 250 € -
Ekologická likvidace vraku - - 350 €  
Poskytnutí půjčky na opravu - - 2 000 € 2 000 €
Právní asistence (minimální hodnota předmětu sporu je 3 000 Kč)
Celkový roční limit 10 000 Kč 10 000 Kč
Právní zastoupení, znalecký posudek 6 000 Kč 240 €
Správní, soudní a ostatní poplatky 6 000 Kč 240 €

*podmínkou pro poskytnutí ubytování je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 Km
legenda pro tabulku asistenčních služeb:
částka = asistenční služba hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění
- = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

Možnost připojistit pro osobní automobil do 3,5t.

Rozšířené asistenční služby a rozšířená právní ochrana - připojištění asistence MAX
Připojištění asistence MAX rozšiřuje pojistné krytí základních technických asistenčních služeb a rozsah právní asistence. Rozšířená právní asistence se pak nad rámec základní právní asistence vztahuje i na následující situace: spory se stanicí technické kontroly, spory kdy třetí osoba narušuje oprávněné zájmy pojištěného související s parkovacím místem, s garáží nebo s parkovacím stáním užívanými obvykle k parkování vozidla, trestní nebo správní řízení související s provozem vozidla, spor z jiných závazkových vztahů v souvislosti s pojištěným vozidlem.

Nehoda, porucha a odcizení vozidla Limit plnění
  ČR  Zahraničí
  nehoda porucha nehoda porucha
Servis
Oprava na místě 2 800 Kč 1 800 Kč 150 € 150 €
Odtah vozu do servisu neomezený limit nejbližší servis nejbližší servis nejbližší servis
Úschova nepojízdného vozu 7 dní - 7 dní -
Ztráta klíče 1 200 Kč 50 €
Defekt pneu 3 000 Kč 120 €
Nedostatek/záměna paliva 1 200 Kč + 5 l paliva v ceně 50 € + 5 l paliva v ceně
Vybití akumulátoru 3 000 Kč 120 €
Náhradní doprava nebo ubytování při nehodě nebo poruše automobilu
Náhradní automobil 3 den - 3 dny  
nebo taxi 4 000 Kč 160 €
nebo hotel* 7 nocí x 2 700 Kč 7 nocí x 110 €
nebo vlak, bus neomezený limit 2 000 Kč neomezený limit
nebo letadlo - - 400 €
Náhradní doprava nebo ubytování v případě krádeže automobilu
Náhradní automobil 1 den 2 dny
nebo hotel* 1 noc x 2 000 Kč 2 noci x 75 €
nebo vlak, bus neomezený limit neomezený limit
nebo letadlo - 400 €
Další pojištěná rizika
Repatriace vozidla zpět do vlasti - - neomezený limit
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozu - neomezený limit 250 € -
Ekologická likvidace vraku - - 350 € -
Poskytnutí půjčky na opravu - - 2 000 € 2 000 €
Právní asistence (minimální hodnota předmětu sporu je 3 000 Kč)
Celkový roční limit 100 000 Kč 100 000 Kč
Právní zastoupení, znalecký posudek 30 000 Kč 1 200 €
Správní, soudní a ostatní poplatky 30 000 Kč 1 200 €

*podmínkou pro poskytnutí ubytování je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 Km
legenda pro tabulku asistenčních služeb:
částka = asistenční služba hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění
- = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

Pojištění skel - pojištění všech skel vozidla

Připojištění skel je sjednáno pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí. Připojištění skel se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla.
 

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Pojištění všech skel vozu 10 000 Kč bez spoluúčasti* 790 Kč
20 000 Kč 1 390 Kč
40 000 Kč 2 790 Kč

*v případě opravy v nesmluvním servisu pojišťovny AXA je spoluúčast pojištění skel 1 000 Kč
*v případě nedodání fotodokumentace skel dle pokynů v emailu, se spoluúčast pojištění skel zvyšuje na 50 % pro první tři měsíce pojištění a 25 % pro 3. až 6. měsíc pojištění

Úrazové pojištění - úrazové pojištění všech osob ve vozidle
Pojištění úrazu řidiče a osob přepravovaných ve vozidle pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 200 000 Kč a pro případ smrti následkem úrazu s limitem plnění 100 000Kč. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz, který vznikl v příčinné souvislosti s provozem vozidla, tj. během jízdy, při nastupovaní nebo vystupovaní, při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých v průběhu jízdy, po dopravní nehodě nebo v blízkosti místa takové nehody.  

Připojištění Limit plnění
(limit pro každého pojištěného)
Spoluúčast Cena pojištění
Úrazové pojištění všech osob ve voze Smrt následkem úrazem: 100 000 Kč
Trvalé následky úrazu: 200 000 Kč
bez spoluúčasti do 6 sedadel: 211 Kč
7 - 9 sedadel: 255 Kč


Pojištění zavazadel - pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí
Připojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které mají osoby přepravované ve voze při sobě nebo které jsou na místě určeném pro zavazadla nebo ve střešním kufru či nosiči (zavazadelníku); zavazadelník musí být na vozidle pevně připevněn a uzamčen. Za zavazadlo je považována i dětská autosedačka pro dítě, žijící ve společné domácnosti pojistníka či pojištěného. Pojištění zavazadel se sjednává pro případ: poškození nebo zničení zavazadel v důsledku dopravní nehody, živelní události, krádeže zavazadel vloupáním nebo loupežným přepadením.

Pojištění zavazadel se nevztahuje na peníze a ceniny, platební karty, doklady, drahé kovy a šperky, písemnosti, plány a jiné dokumentace, zboží určené k následnému prodeji, věci zvláštní umělecké, kulturní a historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zvířata, kožichy, zbraně a střelivo, vybavení a náhradní díly vozidel, věci sloužící k výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti. Pojištění se dále nevztahuje na škody na zavazadlech způsobené jejich nesprávným uložením, zavazadla osob přepravovaných za úplatu a na věci uložené ve vozidle tak, že tyto věci jsou zvenčí vozidla viditelné nebo patrné (omezení neplatí pro dětské autosedačky).
 

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Zavazadla 30 000 Kč* bez spoluúčasti* 780 Kč

*při krádeži ze střešního boxu je limit plnění 15 000 Kč a spoluúčast 5 000 Kč

Náhradní vůz – pojištění náhradního vozidla
Připojištění se vztahuje na úhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody nebo odcizení, a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období.

Plnění za náhradní vozidlo bude poskytnuto pouze, pokud je poškození vozidla pojistnou událostí z toho pojištění, ke kterému bylo sjednáno, a z něhož bylo hrazeno nenulové plnění a pokud doba opravy vozidla přesahuje 1 den nebo se jedná o totální škodu.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Náhradní vůz 10 000 Kč, max. 10 dní bez spoluúčasti 400 Kč

Střet se zvěří
Pojištění vozidla pro případ střetu se zvěří a poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří. Zvěří se rozumí každé zvíře, ať již domácí nebo žijící ve volné přírodě. 

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Střet se zvěří 150 000 Kč 1 000 Kč* 890 Kč

* v případě opravy v nesmluvním servisu pojišťovny AXA je spoluúčast pojištění 2 000 Kč
* v případě nedodání fotodokumentace vozu dle pokynů v emailu, se spoluúčast připojištění zvyšuje na 25 % na každé pojistné události

Živel
Pojištění vozidla pro případy živelných nebezpečí: požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení 

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Živel 150 000 Kč 1 000 Kč* 550 Kč

* v případě opravy v nesmluvním servisu pojišťovny AXA je spoluúčast pojištění 2 000 Kč
* v případě nedodání fotodokumentace vozu dle pokynů v emailu, se spoluúčast připojištění zvyšuje na 25 % na každé pojistné události

Odcizení a vandalismus
Připojištění odcizení a vandalismu se sjednává pro případy odcizení vozidla či jeho části v důsledku krádeží vloupáním nebo loupeže nebo pro případ jeho poškození zásahem cizí osoby. Pojištění platí na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Odcizení 150 000 Kč 1 000 Kč* 890 Kč

* v případě opravy v nesmluvním servisu pojišťovny AXA je spoluúčast pojištění 2 000 Kč
* v případě nedodání fotodokumentace vozu dle pokynů v emailu, se spoluúčast připojištění zvyšuje na 25 % na každé pojistné události

Bonus a slevy

Bonus

Maximální výše slevy za průběh předchozích pojištění je 65 % (při 120 a více měsících bez nehod). Bonus je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Bonus z povinného ručení není možné přenést na havarijní pojištění.

Slevy

Při roční platbě sleva 10 % z ceny pojištění.

Sleva za sjednání povinného ručení společně s havarijním pojištěním nebo sleva za další smlouvu uzavřenou u pojišťovny AXA ve výši 5 %.

 

 

Další článek: Povinné ručení ČSOB pojišťovna »