Veřejný příslib

Tento příslib platí pro všechny smlouvy o navýšení s datem uzavření nejpozději 31. prosince 2012 a všechny nové smlouvy s datem uzavření nejpozději 30. listopadu 2012.

Společnost Financial Solutions and Services, s.r.o., IČ 24773506, se sídlem Krystalová 13, Praha 9, 196 00,  vedená u rejstříkového Soudu v Praze, oddíl C, vložka 173167, provozovatel  portálu www.porovnej24.cz, (dále jen „vyhlašovatel“) zastoupená Martinem Špačkem, jednatelem společnosti, vyhlašuje dle ustanovení § 850 a násl. Občanského zákoníku tento 

 

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
(penzijní připojištění)

 

 1. Vyhlašovatel se zavazuje poskytnout každé fyzické osobě starší 18 let, která splní podmínky stanovené v tomto veřejném příslibu, odměnu podle tohoto veřejného příslibu.
  1. Vyplnění elektronického formuláře na stránkách vyhlašovatele nebo systémem telefonického zadání za účelem uzavření smlouvy o penzijním připojištění.
  2. Podepsání  smlouvy o penzijním připojištění (či dodatku o navýšení), a to i tak, že podepíše tištěný formulář takové smlouvy o penzijním připojištění, který od vyhlašovatele  obdrží korespondenčně vypsaný dle zadaných parametrů nebo se dostaví osobně na určenou pobočku vyhlašovatele, kde tuto smlouvu podepíše.
  3. Na osobním účtu účastníka penzijního připojištění na základě smlouvy dle písm. b) bude  řádně připsáno 12 pravidelných po sobě jdoucích měsíčních příspěvků v plné výši uhrazených včas ve smlouvou sjednaných termínech.
  4. Takto uzavřená smlouva nebude ukončena v následujících 12 kalendářních měsících od splnění podmínek uvedených výše dle písm. a) až b) a účastník se po splnění této podmínky písemně do 3 měsíců o prémii přihlásí na info@porovnej24.cz
 2. Každý účastník, viz článek I., který splní podmínky definované článkem I. Odst.1 a) až d) získá peněžní prémii  ve výši

  nejvýše však 3000 Kč.

  • celého pravidelného měsíčního příspěvku (či částky o kterou navýšil příspěvek) účastníka stanoveného ve smlouvě (pokud v době uzavření nepřekročil věk 45 let)
  • poloviny pravidelného měsíčního příspěvku (či částky o kterou navýšil příspěvek) účastníka stanoveného ve smlouvě (pokud v době uzavření překročil věk 45 let)
 3. Ostatní podmínky
  1. Odměna bude vyplacena po 12 kalendářních měsících  následujících poté, co předmětná smlouva o penzijním připojištění nabude účinnosti.
  2. Při jiném způsobu poukázání prémie než bankovním převodem je vyhlašovatel oprávněn účtovat si poplatek na úhradu dodatečných nákladů.
  3. Vyhlašovatel  si vyhrazuje právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nároky účastníků vzniklé v době jeho platnosti zůstávají zachovány.
  4. Tento příslib platí pro všechny smlouvy o navýšení s datem uzavření nejpozději 31. prosince 2012 a všechny nové smlouvy s datem uzavření nejpozději 30. listopadu 2012.

 

button penze pro DM

Sjednat penzijní připojištění s bonusem