Menu

Hypotéky

Hypotéka je úvěr od banky, který se splácí po dobu 10-30 let. Jedná se o půjčku na bydlení a rekonstrukci bydlení. Rovněž lze sjednat také neúčelovou hypotéku. ta se však vyznačuje výrazně vyšším úrokem.  "Doba fixace" - je pak čas po který nelze již sjednané podmínky hypotéky měnit. Hypotéku lze po době fixace převést k jiné banky, nebo u sočasné banky změnit podmínky.

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

Tento název byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem „společné jmění manželů“. Jedná se o zvláštní druh spoluvlastnictví, který je možný jen u manželů. Lze zúžit nebo rozšířit.  

Číst více >

Čerpání úvěru

Čerpání peněžních prostředků z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat jednorázově (nákup nemovitosti) nebo postupně (výstavba nemovitosti - průběžné proplácení faktur za provedené stavební práce).  

Číst více >

List vlastnictví

Listina dokládající vlastnictví nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí obsahující údaje o katastrálním území, nemovitosti, vlastníkovi a dalších právech k nemovitosti (věcná břemena a věcná práva k nemovitosti).  

Číst více >

Návrh na vklad

Žádost účastníka o vklad příslušného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Může se jednat o vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu je zahájeno na návrh některého z účastníků řízení.  

Číst více >

Co znamená p.a. - hypotéka

Per annum [roční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.  

Číst více >

RPSN - hypotéka

Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění nemovitosti...).  

Číst více >

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva, která upravuje vztah mezi budoucím prodávajícím a kupujícím. Účastníci se v ní písemně zavazují k uzavření kupní smlouvy podle specifikovaných podmínek. Na jejím základě vznikne prodávajícímu povinnost odevzd...

Číst více >

Splatnost úvěru

Termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.  

Číst více >

Společné jmění manželů (SJM - dříve BSM – bezpodílové spoluvlastnictví manželů)

Majetkové společenství vznikající uzavřením manželství a jeho zánikem také zaniká. SJM tvoří majetek, který manželé nabyli a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství. SJM lze smluvně nebo soudně zú...

Číst více >

Věcné břemeno

Omezení práv vlastníka nemovitosti tím, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena přecházejí spolu s nemovitostí od původních vlastníků na vlastníky nové.  

Číst více >