Menu

Hypotéky - slovník pojmů

Hypotéka je úvěr od banky, který se splácí po dobu 10-30 let. Jedná se o půjčku na bydlení a rekonstrukci bydlení. Rovněž lze sjednat také neúčelovou hypotéku. ta se však vyznačuje výrazně vyšším úrokem.  "Doba fixace" - je pak čas po který nelze již sjednané podmínky hypotéky měnit. Hypotéku lze po době fixace převést k jiné banky, nebo u sočasné banky změnit podmínky.

Americká hypotéka

Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Úvěr lze použít zpravidla k jakémukoliv účelu - pořízení bydlení, bytového vybavení, automobilu, investice do vzdělání, rozjezd podnikatelské činnosti a další. Úroková sazba...

Číst více >

Anuitní splátka

Měsíční splátka úvěru. Skládá se ze splátky jistiny a úroků. Výše anuitní splátky se po dobu fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nemění.  

Číst více >

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

Tento název byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem „společné jmění manželů“. Jedná se o zvláštní druh spoluvlastnictví, který je možný jen u manželů. Lze zúžit nebo rozšířit.  

Číst více >

Bonita - hypotéka

Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup ...

Číst více >

Byt

Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předs...

Číst více >

Bytový dům

Stavba nejméně se třemi byty, ve které je více než polovina podlahové plochy určená k funkci bydlení.  

Číst více >

Cena obvyklá

Cena nemovitosti stanovená znalcem pro účel bankovní zástavy.  

Číst více >

Cena obvyklá budoucí

Odhad ceny nemovitosti těsně po kolaudaci stanovený znalcem pro účel bankovní zástavy.  

Číst více >

Cena tržní

Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí.  

Číst více >

Cena úvěru

Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za celou dobu trvání úvěru. Zahrnuje zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s úvěrem souvisí.  

Číst více >

Cílová částka

Cílová částka u stavebního spoření je částka, kterou je dána vklady střadatele včetně úroků, státní podporou a poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření.  

Číst více >

Čerpání úvěru

Čerpání peněžních prostředků z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat jednorázově (nákup nemovitosti) nebo postupně (výstavba nemovitosti - průběžné proplácení faktur za provedené stavební práce).  

Číst více >

Degresivní splácení

Měsíční splátky jsou zpočátku největší, a proto i s větším podílem na splácení jistiny. Splátky se postupem času snižují dle daného koeficientu. Tuto možnost využívají spíše starší žadatelé, kteří počítají ...

Číst více >

Dluhová služba

Poměr všech splátek dlužníka (klienta banky) k jeho celkovým příjmům. Klient, jehož měsíční příjmy činí 25 000 korun a souhrn splátek úvěrů 5 000 korun, má dluhovou službu 20 procent (5 000 / 25 000).  

Číst více >

Dlužník - hypotéka

Osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku.  

Číst více >

Doba splatnosti - hypotéka

Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Běžně je možno zvolit mezi 5 – 40 lety. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích. Odborníci dopo...

Číst více >

Domácnost

Za domácnost se pro potřeby hypotečních úvěrů považují manželé a jejich děti, druh a družka, popř. ostatní formy společného soužití.  

Číst více >

Fixace úrokové sazby

Období, po které platí úroková sazba sjednaná mezi bankou a klientem. V období fixace nemá banka oprávnění měnit smluvně dohodnutou úrokovou sazbu u poskytnutého úvěru.  

Číst více >

Hypoteční úvěr (hypotéka)

Úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Hypoteční úvěry se poskytují jako účelové či neúčelové.  

Číst více >

Hypoteční úvěr (hypotéka) bez dokládání příjmů

Hypoteční úvěr, pro jehož získání nemusíte bance dokládat výši svého příjmu. Je určen především pro podnikatele s proměnlivou výši příjmu (zisk z podnikání je střídán občasnými finančními ztrátami vzniklými ...

Číst více >

HZL (Hypoteční zástavní list)

Dluhopis, jehož hodnota včetně úroků je kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.  

Číst více >

Jistina

Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).  

Číst více >

Katastr nemovitostí

Evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.  

Číst více >

Kupní smlouva

Evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.  

Číst více >

List vlastnictví

Listina dokládající vlastnictví nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí obsahující údaje o katastrálním území, nemovitosti, vlastníkovi a dalších právech k nemovitosti (věcná břemena a věcná práva k nemovitosti).  

Číst více >

LTV (Loan To Value)

Poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti.  

Číst více >

Mimořádná splátka

Splátka, kterou je částečně nebo zcela splacen hypoteční úvěr, splacená mimo pravidelné měsíční splátky. Mimořádnou splátkou je výhodné splatit v období, kdy končí fixace úrokové sazby, protože jen tehdy se může ...

Číst více >

Návrh na vklad

Žádost účastníka o vklad příslušného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Může se jednat o vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu je zahájeno na návrh některého z účastníků řízení.  

Číst více >

Nemovitost

Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.  

Číst více >

Objekt úvěru

Nemovitost, která je financována hypotečním úvěrem (např. byt, rodinný dům).  

Číst více >

Odhad ceny nemovitosti

Ocenění nemovitosti znalcem, který je buď externím spolupracovníkem, nebo interním pracovníkem banky. Odhad ceny slouží ke stanovení zástavní hodnoty nemovitosti.  

Číst více >

Co znamená p.a. - hypotéka

Per annum [roční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.  

Číst více >

p.m.

Per mensem [měsíční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.  

Číst více >

Pojem - pojištění nemovitosti

Nemovitost sloužící jako zástava hypotečního úvěru musí být pojištěna proti živelným rizikům na takovou částku, aby v případě pojistné události pojistné plnění pokrylo náklady na uvedení nemovitosti do původního stavu.  

Číst více >

Pojistná událost

Skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.  

Číst více >

Potvrzení o příjmu - hypotéka

Formulář banky, u níž klient žádá o hypoteční úvěr, prokazující klientovy příjmy ze zaměstnání. Formulář je předkládán zaměstnavateli klienta k vyplnění.  

Číst více >

Potvrzení o zaplacených úrocích

Potvrzení vydávané bankou po uplynutí kalendářního roku, které obsahuje součet zaplacených úroků z hypotečního úvěru. Vydává se pro účel přiznání daně z příjmů.  

Číst více >

PRIBOR - hypotéka

Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.  

Číst více >

Předčasné splacení úvěru

Splacení hypotečního úvěru mimo sjednaný termín. V případě, že klient splatí úvěr ke konci fixace úrokové sazby, není sankciován. Pokud splatí úvěr v době fixace, sankce činí většinou výši ušlých úroků do konce doby fixace.  

Číst více >

Progresivní splácení

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi v průběhu splácení úvěru průběžně zvyšuje výše měsíčních splátek. Měsíční splátky hypotéky každým rokem narůstají o smluvně dohodnutý koeficient. (U klas...

Číst více >

Refinancování - hypotéka

Splacení stávajícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž dlužníkovi jinou bankou. Využívá se většinou při skončení doby fixace úrokové sazby, zpravidla v situaci pokud je nabídka nových podmínek stávající banko...

Číst více >

RPSN - hypotéka

Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění nemovitosti...).  

Číst více >

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva, která upravuje vztah mezi budoucím prodávajícím a kupujícím. Účastníci se v ní písemně zavazují k uzavření kupní smlouvy podle specifikovaných podmínek. Na jejím základě vznikne prodávajícímu povinnost odevzd...

Číst více >

Splatnost úvěru

Termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.  

Číst více >

Společenství vlastníků jednotek

Specifická právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu tj. správa domu, popř. vykonávat činnosti v rozsahu zák. 72/199...

Číst více >

Společné jmění manželů (SJM - dříve BSM – bezpodílové spoluvlastnictví manželů)

Majetkové společenství vznikající uzavřením manželství a jeho zánikem také zaniká. SJM tvoří majetek, který manželé nabyli a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství. SJM lze smluvně nebo soudně zú...

Číst více >

Účel úvěru

Účel, na který se budou prostředky z hypotečního úvěru využívat. Může se jednat např. o koupi nemovitosti, výstavbu, rekonstrukci, atd.  

Číst více >

Úrok - hypotéka

Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce.  

Číst více >

Úroková sazba - hypotéka

Stanoví úroky, které je dlužník povinen bance platit. Určí ji banka konkrétnímu žadateli na základě situace na finančním trhu, bonity žadatele, poměru výše hypotéky k hodnotě nemovitosti a také podle délky fixace úrok...

Číst více >

Úvěrová smlouva - hypotéka

Smlouva uzavřená mezi dlužníkem (klientem banky) a věřitelem (bankou). V úvěrové smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.  

Číst více >

Věcné břemeno

Omezení práv vlastníka nemovitosti tím, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena přecházejí spolu s nemovitostí od původních vlastníků na vlastníky nové.  

Číst více >

Věřitel - hypotéka

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení dlužníkovy pohledávky.  

Číst více >

Vinkulace

Vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale tomu, kdo poskytl úvěr na koupi dan...

Číst více >

Zajištění úvěru - hypotéka

Úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u každého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se může použít zástavní právo k nemovitosti, not...

Číst více >

Zástavní právo k nemovitosti

Nástroj k zajištění pohledávky v případě, že není včas splacena. Zástavní věřitel má právo domáhat se náhrady ze zastavené nemovitosti.  

Číst více >

Žadatel o úvěr - hypotéka

Osoba zletilá a oprávněná k právním úkonům. Žadatel může být jediná osoba nebo o úvěr může žádat více osob – žadatelů.  

Číst více >

Životní minimum - hypotéka

Minimální společensky uznaná hranice finančních prostředků k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Skládá se z nákladů na zajištění osobních potřeb a společných nákladů domácnosti.  

Číst více >

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta.  

Číst více >