Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Elektřina - slovník pojmů

Srovnejte si ceny elektřiny online. Většina domácností zbytečně přeplácí na poplatcích za odběry jak elektřiny, tak plynu. tomu se dá předejít přestupem k výhodnějšímu dodavateli.

Místo spotřeby

Místo spotřeby je místo napojení domácnosti nebo jiné nemovitosti (zahrádka, chata, chalupa, garáž aj.) na síť elektrické energie. Zákazník má sjednáno tolik smluv o dodávce elektřiny, kolik má míst spotřeby. Pro každé m...

Číst více >

OTE

Operátor trhu s elektřinou je státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je především organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastn...

Číst více >

Jistič

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické ...

Číst více >

Plánovaná roční spotřeba - elektřina

Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své faktury od stávajícího dodavatele elektřiny za poslední rok. Údaj naleznete v podrobném rozpise vyúčtování.    

Číst více >

Dodavatel poslední instance - elektřina

Dodavatelem poslední instance (DPI) je takový dodavatel na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Služeb dodava...

Číst více >

Vysoký tarif (VT)

Vysoký tarif platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.    

Číst více >

Sazba dvoutarifní

Dvoutarifní sazba se týká odběru elektrické energie, kdy je odebírána ve dvou tarifech – vysokém tarifu a nízkém tarifu. Dodavatelé elektřiny jej poskytují zejména odběratelům, kteří používají elektřinu pro náročněj...

Číst více >

Způsob platby záloh

Flexibilní typ záloh znamená, že klient platí jen skutečnou měsíční spotřebu. Fixní typ záloh znamená, že klient platí stálou výši měsíční platby.    

Číst více >

Elektroměr

Jedná se o elektrický měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Obvykle bývá instalován distributorem elektrické energie u jeho odběratelů a na jeho základě probíhá stanovení a vyúčtování sp...

Číst více >

Výše zálohy

Výše zálohy by měla vždy vycházet ze skutečné spotřeby elektrické energie. Pro odhad roční platby se využívá poslední faktury za celý rok a upravuje se záloha podle toho, zda je zamýšleno spotřebu zvýšit či snížit.    

Číst více >

Sazba jednotarifní

Jednotarifní sazba znamená, že za odebíranou elektřinu platíte stále stejnou částku 24 hodin denně. Je určena především těm domácnostem, které mají malou či střední spotřebu elektřiny a využívají elektřinu na svíce...

Číst více >

Dodavatel elektřiny

Dodavatelem elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Dodavatelé elektřiny mohou podle zákona stanovovat koncovou cenu...

Číst více >

Hodnota jističe před elektroměrem

Tuto hodnotu (např. 3x16 A) naleznete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny v podrobném rozpise vyúčtování v kolonce „hodnota jističe“ (udávaná v A) nebo na hlavním jističi před elektroměrem.    

Číst více >

Frekvence placení záloh

Frekvence placení záloh představuje vzdálenost jednotlivých termínů plateb za elektrickou energii anebo za plyn. Frekvenci záloh si v současné době do jisté míry rámcově stanovuje dodavatel energie, nicméně zákazník má pr...

Číst více >

Distributoři elektřiny

V jednotlivých regionech se distributoři starají o fyzický přenos elektřiny od výrobce až do místa spotřeby každého zákazníka. Distributoři působí na českém trhu tři a jejich působnost je územně rozdělena (znamená to...

Číst více >

Energetický Regulační Úřad (ERU)

Energetický regulační úřad (zkráceně ERÚ) je státní institucí, jejímiž hlavními úkoly jsou ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetice nebo vydávání licencí, jež umožňují podnikání v en...

Číst více >

Způsob placení záloh

Většina energetických společností umožňuje volbu výběru způsobu úhrady záloh. Např. prostřednictvím přímého inkasa z účtu, trvalým příkazem, SIPO (Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva) atd.    

Číst více >

EAN

Jednoznačná identifikace Odběrného místa / místa spotřeby (European Article Number). 18ti místné číslo, které najdete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny. V ČR je vždy ve formátu: 859182400xxxxxxxxx ...

Číst více >

Nízký tarif (NT)

Nízký tarif je časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě. V této době jsou zpravidla i nižší náklady na výrobu elektřiny. Energetické společnosti proto motivují odběr v tomto čase nižší cenou. P...

Číst více >

Způsob připojení

1fázové nebo 3fázové; informace o počtu fází naleznete na faktuře za odběr elektřiny od stávajícího dodavatele v části „hodnota jističe“ (např. 1x20 A, 3x16 A) nebo zjistíte přímo z Vašeho elektroměru; můžete také z...

Číst více >

Odběrné místo

Odběrné místo je místo napojení domácnosti nebo jiné nemovitosti (zahrádka, chata, chalupa, garáž aj.) na síť elektrické energie. Zákazník má sjednáno tolik smluv o dodávce elektřiny, kolik má odběrných míst. Pro každ...

Číst více >

Distribuční soustava

Jedná se o propojovací technologie pro distribuci elektrické energie o patřičných parametrech. V Česku mají distribuční soustavy jednotlivé provozovatele.

Číst více >

ČEPS a.s.

ČEPS je akciová společnost, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR. Jejím hlavním úkolem je přenos elektřiny na území České republiky a současně zajišťuje spolupráci elektrizační soustavy s elektřinou v Evropské unii.

Číst více >

Přerušení dodávky elektřiny

Pokud nesvítí doma světlo a nefungují elektrické spotřebiče, příčin může být hned několik. Může jít o přerušení dodávky elektřiny, ale třeba jen o vypadnutý hlavní jistič. Poptejte se i u sousedů, jestli jim funguje elekt...

Číst více >

Zelená elektřina

Zelená elektřina je označení pro elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů, tedy např. v solárních, větrných nebo vodních elektrárnách, případně také z biomasy. Zelená elektřina je tedy ze zdrojů, které se samy, nebo ...

Číst více >

Revize elektřiny

Revize elektřiny nebo také elektrorevize se zabývá komplexní kontrolou zařízení na elektrickou energii. Cílem je předcházet hrozícím nehodám a úrazům v souvislosti s elektrickým proudem. Setkat se můžeme s revizemi vstupními, prav...

Číst více >

Silová elektřina

Silová elektřina je surovina, která se vyrábí v elektrárně. Tato surovina se dodává konečnému zákazníkovi a je obchodovatelná na trhu. Situace na energetickém trhu má vliv na cenu silové elektřiny. Cena elektrické energie je slož...

Číst více >

Burza elektřiny

Elektřina je komodita a jako taková se obchoduje na komoditní burze. Burza elektřiny se jmenuje Power Exchange Central Europe (zkratka PXE) a vznikla v březnu 2007 jako dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha. Burza elektřiny PXE se...

Číst více >

Distribuční sazby elektřiny

Distribuční sazbu elektřiny má každý odběratel přiřazenou podle toho, jaké používá spotřebiče a kolik elektrické energie jimi spotřebovává. Distribuční sazba elektřiny je vybraný produkt, který si zákazník vybírá pro své ...

Číst více >

Zkrat elektřiny

Ke zkratu elektřiny dochází v takové chvíli, kdy v elektrickém obvodu neprochází elektrický proud přes spotřebič, ale prochází přímo od jednoho pólu ke druhému, tedy obvod je v danou chvíli zapojený bez spotřebiče. Proto se zkra...

Číst více >

Zálohy elektřiny

Za plánovaný odběr se platí distributorovi vypočtené zálohy elektřiny. Zálohová platba by měla pokrýt očekávané měsíční náklady na spotřebu elektrické energie za dané odběrné místo plus zahrnuje i stálý měsíční poplate...

Číst více >

Solární elektřina

Solární elektřina je energie získaná ze sluneční elektrárny (solární elektrárny). Jsou dva možné způsoby získání elektrické energie ze slunečního záření. První možností, jak získat solární elektřinu je fotovoltaická ele...

Číst více >

Daň z elektřiny 2020

Daň z elektřiny, zemního plynu a z pevných paliv byla v ČR zavedena k 1. lednu 2008 na základě podmínek členství ČR v Evropské unii. Tato povinnost je zpracována v zákoně č. 261/2007 Sb. - Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, ...

Číst více >

VT NT elektřina

Za elektrickou energii platí každý jinou cenu. To je dáno smluvně dohodnutou distribuční sazbou a tarifem (VT a NT elektřina). Distribuční sazbu má každý odběratel přiřazenou podle toho, jaké používá spotřebiče a kolik elektrick...

Číst více >

Jednotky elektřiny

Elektrická energie je jeden z druhů energie a jako takovou je možné ji přeměnit na teplo nebo také např. na mechanickou energii, která je schopná působit na jiné těleso a posouvat ho daným směrem po určitě dráze. Jednotek elektřin...

Číst více >

Sazba D57d

Sazba D57d představuje distribuční sazbu, kterou je možné sjednávat od 1. dubna 2016. Tuto sazbu si mohou zvolit domácnosti, které mají nainstalovaný a využívají přímotop k vytápění, hybridní vytápění na elektřinu nebo tepelné...

Číst více >

Sazba D45d

Sazba D45d představuje distribuční sazbu, kterou bylo možné sjednávat do 31. března 2016. Pokud její první přiznání proběhlo do tohoto data, pak ji může zákazník uplatňovat i nadále. Jedná se o vhodnou sazbu pro domácnosti využ...

Číst více >

Jalová elektřina

Elektrické spotřebiče přeměňují přijatou elektrickou energii na práci, jedná se tedy o činný výkon. Některé spotřebiče však potřebují i jalovou složku proudu na vytváření magnetického pole, a tedy ke správné funkci tohoto z...

Číst více >

Spotový trh s elektřinou

Spotové transakce jsou takové, které jsou obchodovány ihned, okamžitě, spotově. Na spotovém trhu je tedy obchodovaná komodita, cenné papíry nebo zahraniční měna ihned doručena kupujícímu. Spotový se tedy používá k označení obch...

Číst více >

Rezervovaná kapacita elektřiny

Rezervovaná kapacita elektřiny je v případě hladiny vysokého a velmi vysokého napětí hodnota maximálního čtvrthodinového výkonu (v kW), který smí klient odebrat v jednom odběrném místě z distribuční soustavy. Rezervovaná kapaci...

Číst více >

Levný tarif elektřiny

Za elektrickou energii platí každý jinou cenu. To je dáno smluvně dohodnutou distribuční sazbou a tarifem. Distribuční sazbu má každý odběratel přiřazenou podle toho, jaké používá spotřebiče a kolik elektrické energie jimi spot...

Číst více >