Menu

Úvěry - slovník pojmů

Co je to úvěr? Úvěr - půjčka je finanční produkt, na základě kterého vám banka půjčí peníze. Existuje velké množství různých druhů uvěrů od krátkodobých po střednědobé i ty delší. Finanční prostředky máte zpravidla na vašem bankovním účtu hned nebo do 24 hodin. Bankovní instituce mají různé podmínky pro sjednání půjčky. Pokud tyto podmínky nesplňujete, je ještě možnost získání finanční hotovosti - přes nebankovní půjčky.  V každém případě byste si však měli dát pozor na podmínky úvěru, výši úroku a především na sankce při případném nesplácení. Máte více půjček, které nezvádáte platit? Velmi dobrým řešením  je konsolidace půjček do jedné - váš úrok platíte pouze jednou a celková měsíční platba se sníží.

Bonita - půjčka

Schopnost klienta splatit požadovanou půjčku, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k p...

Číst více >

Cena půjčky

Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za celou dobu trvání půjčky. Zahrnuje zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s půjčkou souvisí.  

Číst více >

Čerpání půjčky

Úplné nebo částečné využití poskytnuté půjčky v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy.  

Číst více >

Dlužník - půjčka

Osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku vč. Úroků.  

Číst více >

Doba splatnosti - půjčka

Časový úsek, za který musí být půjčka splacena. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích.   

Číst více >

Inkaso

Pokyn k provedení platby z účtu klienta. Příkaz k tomuto úkonu dává bance na základě souhlasu majitele účtu subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Inkaso můžete využít pro pravidelné platby, např. spl...

Číst více >

Obchodní rejstřík

Veřejný seznam, vedený příslušným soudem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje, týkající se podniků, obchodních společností, družstev a jiných subjektů a osob, určených zákonem.  

Číst více >

Co znamená p.a. - půjčka

Ročně, používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku.    

Číst více >

Pevná úroková sazba

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu.  

Číst více >

Potvrzení o příjmu - půjčka

Formulář banky, u níž klient žádá o půjčku, prokazující klientovy příjmy ze zaměstnání. Formulář je předkládán zaměstnavateli klienta k vyplnění. .  

Číst více >

PRIBOR - půjčka

Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.  

Číst více >

Předčasné splacení půjčky

Zaplacení dlužné částky poskytnuté půjčky před skončením sjednané doby splatnosti.  

Číst více >

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.  

Číst více >

Refinancování - půjčka

Splacení stávající půjčky novou půjčkou poskytnuté témuž dlužníkovi jinou společností. Využívá se zpravidla v situaci pokud jsou podmínky stávající společnosti pro klienta horší než nabídky v danou chvíli na trhu dostupné.  

Číst více >

RPSN - půjčka

Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění,…)  

Číst více >

Splátka

Částka obsahující sjednané úroky, poplatky a případné pojistné, kterou pravidelně klient splácí svoji půjčku či jiný peněžní dluh.  

Číst více >

Splátkové období

Doba, ve které musí klient uhradit splátku dle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční splátky.  

Číst více >

Splátkový kalendář

Časový plán postupného splácení půjčky či jiného peněžního dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.  

Číst více >

Splatnost půjčky

Termín, ve kterém musí být půjčka splacena dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.  

Číst více >

Trvalý příkaz

Příkaz, kterým se dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb ze svého účtu.  

Číst více >

Účel půjčky

Účel, na který se budou prostředky půjčky využívat. Rozlišujeme tedy půjčky účelové nebo neúčelové.  

Číst více >

Úrok - půjčka

Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce.  

Číst více >

Úroková sazba - půjčka

Stanoví úroky, které je dlužník povinen společnosti platit. Výše je určena konkrétnímu žadateli na základě situace na finančním trhu, bonity žadatele, výši půjčky a době splatnosti.  

Číst více >

Upomínka

Výzva klientovi, aby uhradil splátku, kterou věřitel v termínu neobdržel.  

Číst více >

Půjčka

Jedná se o poskytnutí peněz za úrok, tj. věřitel dočasně zapůjčí peníze klientovi (poskytne mu půjčku) s tím, že po určité době klient vrátí peníze zpět. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí kli...

Číst více >

Úvěrová smlouva - půjčka

Smlouva uzavřená mezi dlužníkem (klient) a věřitelem. V úvěrové smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.  

Číst více >

Úvěrové podmínky

Zakotvují práva a povinnosti mezi společností a klientem, kterému společnost poskytne půjčku na základě úvěrové smlouvy. Jsou nedílnou součástí každé úvěrové smlouvy o poskytnutí půjčky.  

Číst více >

Úvěrový účet

Účet, na němž poskytující společnost eviduje poskytnutý úvěr/půjčku.  

Číst více >

Věřitel - půjčka

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení dlužníkovy pohledávky.  

Číst více >

Výpis

Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatky na úvěrovém účtu a umožní Vám snadnou kontrolu.   

Číst více >

Zajištění úvěru - půjčka

Úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u každého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se může použít zástavní právo k nemovitosti, not...

Číst více >

Způsob splácení

Splátku úvěru můžete uhradit prostřednictvím složenek, bankovním převodem nebo bankovním inkasem.  

Číst více >

Žadatel o úvěr - půjčka

Osoba zletilá a oprávněná k právním úkonům. Žadatel může být jediná osoba nebo o úvěr může žádat více osob – žadatelů.  

Číst více >

Životní minimum - půjčka

Minimální společensky uznaná hranice finančních prostředků k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Skládá se z nákladů na zajištění osobních potřeb a společných nákladů domácnosti.  

Číst více >

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta.  

Číst více >