Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Úvěry - slovník pojmů

Bonita - půjčka

Schopnost klienta splatit požadovanou půjčku, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k p...

Číst více >

Cena půjčky

Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za celou dobu trvání půjčky. Zahrnuje zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s půjčkou souvisí.  

Číst více >

Čerpání půjčky

Úplné nebo částečné využití poskytnuté půjčky v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy.  

Číst více >

Dlužník - půjčka

Osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku vč. Úroků.  

Číst více >

Doba splatnosti - půjčka

Časový úsek, za který musí být půjčka splacena. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích.   

Číst více >

Inkaso

Pokyn k provedení platby z účtu klienta. Příkaz k tomuto úkonu dává bance na základě souhlasu majitele účtu subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Inkaso můžete využít pro pravidelné platby, např. spl...

Číst více >

Obchodní rejstřík

Veřejný seznam, vedený příslušným soudem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje, týkající se podniků, obchodních společností, družstev a jiných subjektů a osob, určených zákonem.  

Číst více >

Co znamená p.a. - půjčka

Ročně, používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku.    

Číst více >

Pevná úroková sazba

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu.  

Číst více >

Potvrzení o příjmu - půjčka

Formulář banky, u níž klient žádá o půjčku, prokazující klientovy příjmy ze zaměstnání. Formulář je předkládán zaměstnavateli klienta k vyplnění. .  

Číst více >

PRIBOR - půjčka

Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.  

Číst více >

Předčasné splacení půjčky

Zaplacení dlužné částky poskytnuté půjčky před skončením sjednané doby splatnosti.  

Číst více >

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.  

Číst více >

Refinancování - půjčka

Splacení stávající půjčky novou půjčkou poskytnuté témuž dlužníkovi jinou společností. Využívá se zpravidla v situaci pokud jsou podmínky stávající společnosti pro klienta horší než nabídky v danou chvíli na trhu dostupné.  

Číst více >

RPSN - půjčka

Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění,…)  

Číst více >

Splátka

Částka obsahující sjednané úroky, poplatky a případné pojistné, kterou pravidelně klient splácí svoji půjčku či jiný peněžní dluh.  

Číst více >

Splátkové období

Doba, ve které musí klient uhradit splátku dle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční splátky.  

Číst více >

Splátkový kalendář

Časový plán postupného splácení půjčky či jiného peněžního dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.  

Číst více >

Splatnost půjčky

Termín, ve kterém musí být půjčka splacena dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.  

Číst více >

Trvalý příkaz

Příkaz, kterým se dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb ze svého účtu.  

Číst více >

Účel půjčky

Účel, na který se budou prostředky půjčky využívat. Rozlišujeme tedy půjčky účelové nebo neúčelové.  

Číst více >

Úrok - půjčka

Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce.  

Číst více >

Úroková sazba - půjčka

Stanoví úroky, které je dlužník povinen společnosti platit. Výše je určena konkrétnímu žadateli na základě situace na finančním trhu, bonity žadatele, výši půjčky a době splatnosti.  

Číst více >

Upomínka

Výzva klientovi, aby uhradil splátku, kterou věřitel v termínu neobdržel.  

Číst více >

Půjčka

Jedná se o poskytnutí peněz za úrok, tj. věřitel dočasně zapůjčí peníze klientovi (poskytne mu půjčku) s tím, že po určité době klient vrátí peníze zpět. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí kli...

Číst více >

Úvěrová smlouva - půjčka

Smlouva uzavřená mezi dlužníkem (klient) a věřitelem. V úvěrové smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.  

Číst více >

Úvěrové podmínky

Zakotvují práva a povinnosti mezi společností a klientem, kterému společnost poskytne půjčku na základě úvěrové smlouvy. Jsou nedílnou součástí každé úvěrové smlouvy o poskytnutí půjčky.  

Číst více >

Úvěrový účet

Účet, na němž poskytující společnost eviduje poskytnutý úvěr/půjčku.  

Číst více >

Věřitel - půjčka

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení dlužníkovy pohledávky.  

Číst více >

Výpis

Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatky na úvěrovém účtu a umožní Vám snadnou kontrolu.   

Číst více >

Zajištění úvěru - půjčka

Úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u každého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se může použít zástavní právo k nemovitosti, not...

Číst více >

Způsob splácení

Splátku úvěru můžete uhradit prostřednictvím složenek, bankovním převodem nebo bankovním inkasem.  

Číst více >

Žadatel o úvěr - půjčka

Osoba zletilá a oprávněná k právním úkonům. Žadatel může být jediná osoba nebo o úvěr může žádat více osob – žadatelů.  

Číst více >

Životní minimum - půjčka

Minimální společensky uznaná hranice finančních prostředků k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Skládá se z nákladů na zajištění osobních potřeb a společných nákladů domácnosti.  

Číst více >

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta.  

Číst více >