Menu

Úvěry

Co je to úvěr? Úvěr - půjčka je finanční produkt, na základě kterého vám banka půjčí peníze. Existuje velké množství různých druhů uvěrů od krátkodobých po střednědobé i ty delší. Finanční prostředky máte zpravidla na vašem bankovním účtu hned nebo do 24 hodin. Bankovní instituce mají různé podmínky pro sjednání půjčky. Pokud tyto podmínky nesplňujete, je ještě možnost získání finanční hotovosti - přes nebankovní půjčky.  V každém případě byste si však měli dát pozor na podmínky úvěru, výši úroku a především na sankce při případném nesplácení. Máte více půjček, které nezvádáte platit? Velmi dobrým řešením  je konsolidace půjček do jedné - váš úrok platíte pouze jednou a celková měsíční platba se sníží.

Embosovaná karta

Co je embosovaná karta? Embosovaná karta je karta s vyraženými údaji o kartě. Tento krok “vyražení” se nazývá embossing a na kartě vytvoří reliéfní písmo. Takto zvýrazněné údaje se týkají majitele karty (jeho jméno), dále...

Číst více >

Věřitel

Význam pojmu věřitel se dá odvodit ze skutečnosti, že v sobě zahrnuje důvěru, v tomto případě důvěru ve vrácení půjčených peněz. Věřitel tedy věří, že mu dlužník vrátí zpět celou dlužnou částku. Dlužník má vůči...

Číst více >

Splátkový kalendář

Co je splátkový kalendář? Splátkový kalendář představuje rozpis s datem, kdy a v jakých částkách má dlužník splácet věřiteli úvěr nebo jiný dluh. Pokud se splátky mají realizovat platbou na bankovní účet, jde o datum přip...

Číst více >

Bezúročná půjčka

Co je bezúročná půjčka? Bezúročná půjčka nebo také půjčka s úrokovou sazbou 0 %. Bezúročná půjčka znamená, že na úrocích u takové půjčky nic neplatíte. Kolik si půjčíte, tolik byste měli zaplatit zpět. Výhodnější ...

Číst více >

BRKI

Co je to Bankovní registr klientských informací (BRKI)? BRKI je zkratka pro Bankovní registr klientských informací. Tuto zkratku přímo často nepotkáváme, ale přitom je úzce spojena s každým úvěrem. Jedná se o bankovní registr, ve ...

Číst více >

Finanční páka

Co je pákový efekt? Páku známe z hodin fyziky, na kterých nám demonstrovala, jak dokážeme snadněji manipulovat těžšími předměty. Finanční páka funguje podobně. Znamená, že můžeme disponovat větším majetkem, tedy že s menš...

Číst více >

Revolvingový úvěr

Úvěrů existuje na trhu velké množství. Kromě známých jednorázových úvěrů a hypoték je docela běžný i revolvingový úvěr. I když si název na první pohled nemusíte hned spojit s konkrétním produktem, běžně jeho princip fung...

Číst více >

Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr nebo taky překlenovák, případně se setkáte s výrazem meziúvěr. Překlenovací úvěr poskytují pouze stavební spořitelny. Co je překlenovací úvěr? Překlenovací úvěr je úvěr poskytnutý klientovi ve chví...

Číst více >

Potvrzení o příjmu

Potvrzení o příjmu se zdánlivě dá slovně zaměnit za potvrzení o zdanitelných příjmech. Přesto se jedná o dva různé dokumenty. Co je potvrzení o příjmu? Potvrzení o příjmu je formulář, který potřebuje vyplnit banka nebo úv...

Číst více >

Jistina

Co je jistina? Jistina je jeden ze základních pojmů ve finančnictví, se kterým se setkáme u úvěrů. Jistina je základní částka, která byla půjčena klientovi od úvěrové společnosti. Jistina nezahrnuje ani poplatky, ani úroky. Jde...

Číst více >

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr - co to je? Revolvingový úvěr je poměrně běžná varianta spotřebitelského úvěru. S principem fungování se setkáváme často, i když někdy pojem revolvingový úvěr přímo nezazní. Běžně jde např. o úvěr,...

Číst více >

Registr dlužníků

Při vyřizování úvěru se jistě setkáte s nabídkami, které slibují půjčku bez nahlížení do registru. Co to vlastně znamená? Smyslem registru dlužníků je poskytnout bankám a dalším úvěrovým společnostem informaci o spolehlivo...

Číst více >

Zástavní právo

Zástavní právo je definováno v oddílu 3 Nového občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) v § 1309 až 1394. Co je zástavní právo? Zástavní právo představuje právo k cizí věci a představuje formu zajištění dluhu v přípa...

Číst více >

Roční úroková sazba

Co je roční úroková sazba? Úroková sazba představuje, kolik musí dlužník zaplatit navíc věřiteli za poskytnutou půjčku nebo úvěr. Úroková sazba je vždy vyjádřená v procentech a vypočítává se z půjčené částky a vždy s...

Číst více >

Bonita

Co je bonita? Bonita je pojem, místo kterého je možné říct také důvěryhodnost. Nejde ale o běžnou důvěryhodnost, nýbrž výhradně finanční. Bonita souvisí s hospodařením osoby, se solventností, se schopností i ochotou dostát v...

Číst více >

Spotřebitelský úvěr

Co je spotřebitelský úvěr? Spotřebitelský úvěr je, jak už název přímo napovídá, úvěr určený pro spotřebitele (jednotlivce). Jedná se o půjčku pro nepodnikatelské účely. Obvykle je účel tohoto úvěru nákup spotřebního z...

Číst více >

Insolvence 2021

Co je to insolvence? Insolvence znamená jinými slovy platební neschopnost. K platební neschopnosti dochází, když dlužník není schopen plnit své závazky včas i přesto, že má vůli dluhy splácet. Kdo může jít do insolvence? Do pl...

Číst více >

Úroková sazba

Co je úroková sazba? Úroková sazba je procentní vyjádření částky, kterou dlužník uhradí úvěrové společnosti navíc za poskytnutou půjčku nebo úvěr. Úroková sazba se vypočítává z půjčené částky. Vždy se počítá za u...

Číst více >

Osobní bankrot

Co je osobní bankrot? Pokud dlužník není schopen plnit své závazky a dostal se do bezvýchodné situace, hovoří se o insolvenci. Osobní bankrot představuje legální cestu z dluhů pro fyzické osoby. Nejde ale o jejich kompletní odpušt...

Číst více >

Akontace

Akontace je v České republice používaný výraz. V angličtině se setkáme spíše s pojmem advance payment nebo down payment, pochází ale z latinského “a conto”, což znamená na účet. V širším slova smyslu se tím rozumí tedy plat...

Číst více >

Likvidita

Co je likvidita? Likvidita je pojem, který se používá pro různé oblasti v různých, ale poměrně blízkých, významech. Liquid znamená v angličtině tekutina, tekutý, kapalný. A u likvidity ve finančnictví jde také o jakési přelév...

Číst více >

Kontokorent

Co je to kontokorent? Kontokorent nebo také povolený debet, ale také kontokorentní úvěr. Produktově jde o doplňkovou službu k běžnému účtu. Jak funguje kontokorent? Klient se schváleným kontokorentem smí z běžného účtu prová...

Číst více >

Netto

Co je netto? Výraz “netto” má mnoho významů podle oblasti, v jaké se použije. Obecně toto slovo znamená čistý. S označením netto se setkáváme např. v potravinářství, kde znamená čistou hmotnost. Ve finančnictví je zmiňová...

Číst více >

Anuita

Slovo anuita pochází z latinského annus, tedy roční. Anuita ve finančnictví představuje pravidelnou splátku, tedy splátku v pravidelných intervalech po dané období. Nejčastější bývá splátka měsíční a je po celou dobu splácen...

Číst více >

RPSN

Ačkoliv vypadá zkratka RPSN krkolomně, je z českých slov “roční procentní sazba nákladů”. RPSN je vhodné sledovat při zřizování jakéhokoliv úvěru, protože žadateli o úvěr pomůže vidět celkové náklady na úvěr a jednodu...

Číst více >

Dlužník

Kdo je dlužník? Dlužník je osoba, a to jak fyzická, nebo i právnická, která je povinna plnit ze závazkového vztahu vůči věřiteli. Pokud dlužník dlužnou částku neuhradí do stanoveného termínu, bývá označen za neplatiče. Dlu...

Číst více >

Lombardní úvěr

Co je lombardní úvěr? Lombardní úvěr představuje úvěr, který je zajištěný movitou věcí, což můžou být cenné papíry, šperky, drahé kovy, nebo některé komodity. Lombardní úvěr se poskytuje až do výše tržní ceny uveden...

Číst více >

Promlčení exekuce

Co je to promlčení? Promlčení je definované v Novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), díl 3, oddíl 1. Paragraf § 609 stanovuje: “Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit...

Číst více >

Zástava

Zástavní právo Zástavní právo a zástava je definována v Novém občanském zákoníku (zákon 89/2012), oddíl 3. Zřízením zástavního práva vznikne věřiteli oprávnění, pokud dlužník řádně a včas nesplatí svůj dluh, uspokoj...

Číst více >

Zajištění

Co je zajištění dluhu? Zajištění dluhu umožňuje věřiteli získat svou pohledávku z dlužníkova majetku (ale i majetku třetí osoby) zpět, pokud dlužník neplní dohodnuté povinnosti týkající se dluhu. Zajištění dluhu tedy zname...

Číst více >

Kreditní a debetní karta

Kreditní a debetní karta jsou na první pohled stejné. Obvykle prakticky nepoznáte, jakou kartu držíte v ruce. Kreditní a debetní karta se používají k placení v obchodech, na internetu, výběru z bankomatu. Fungování kreditní a debetn...

Číst více >

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.  

Číst více >

Úvěrový účet

Účet, na němž poskytující společnost eviduje poskytnutý úvěr/půjčku.  

Číst více >

Věřitel - půjčka

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení dlužníkovy pohledávky.  

Číst více >

NRKI

Co je NRKI? NRKI je zkratka pro Nebankovní registr klientských informací. S touto zkratkou se ale příliš často nesetkáme, i když k úvěrům poměrně úzce patří. Na rozdíl od BRKI (Bankovní registr klientských informací) je NRKI zal...

Číst více >

Splátka

Co je splátka? Splátka je peněžitá platba, kterou dlužník splácí svůj dluh. Její výše je vždy stanovena, stejně tak i datum, do kdy musí být splátka provedena. Účelem splátek je rozložení úhrady celého dluhu. Nevýhodou spl...

Číst více >

Exekuce

Exekuce - co to je? Exekuce je nucený výkon exekučního titulu (např. soudního rozhodnutí, rozhodnutí státní správy nebo územní správy). Exekuce je státem jasně definovaný proces vymáhání dluhů. Jsou v něm daná práva i povinno...

Číst více >