Menu

Expertní hodnocení produktů

article big
11 minut čtení
Nezařazeno
18.10.2012

Povinné ručení

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

Naši klienti oceňují u povinného ručení rychlost a komfort při uzavření smlouvy. Pro naše specialisty na pojištění vozů se tato skutečnost tak stala kritériem pro hodnocení.U povinného ručení hodnotíme proces uzavření smlouvy a kvalitu samotného produktu. Za nejvyšší komfort považujeme možnost uzavřít smlouvu kompletně online, možnost uzavřít povinné ručení i s okamžitou platností a dostat zelenou kartu ihned do emailu. Za kvalitní produkt považujeme povinné ručení s limitem plnění pro škody na zdraví a na majetku 70 mil. Kč a vyšším a asistenční služby v případě nehody a poruchy v ceně pojištění. Jako další pozitivní nebo negativní hodnoticí kritérium je použita odlišnost od konkurenčních produktů. Příkladem pozitivní odlišnosti je přímá likvidace škody a 1. škoda bez vlivu na bonus, negativní pak spoluúčast k povinnému ručení.

Havarijní pojištění

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

Kvalitní produkt havarijního pojištění musí být jednoduchý pro online sjednání, tedy i srozumitelný pro klienta a nesmí obsahovat neopodstatněné výluky. Tyto základní body jsou určující pro hodnocení havarijního pojištění. Nejvyšší hodnocení tak získává produkt, kde lze uzavřít smlouvu kompletně online, klient pak pouze vloží fotodokumentaci vozu a je pojištěn. Není již nutná prohlídka vozu. Důležitá je také možnost uzavřít havarijní pojištění s okamžitou platností. Kvalitní havarijní pojištění obsahuje asistenční služby v případě nehody a poruchy v ceně pojištění. Hodnotíme také další pozitivní nebo negativní odlišnosti od konkurenčních produktů. Příkladem je pozitivní odlišnost, kdy je pojištěno zemětřesení, obvykle je totiž z havarijního pojištění vyloučeno.

Cestovní pojištění

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

U cestovního pojištění je důležitá rychlost objednání, vyšší limit pro léčebné výlohy, pojištěná rizika navíc a možnost online platby. Naši specialisté na cestovní pojištění tak jako optimální produkt hodnotí ten, který splňuje následující kritéria. Možnost uzavřít produkt kompletně online, včetně online platby a okamžitého zaslání veškerých potřebných dokumentů emailem. Dále možnost uzavřít smlouvu v den odjezdu nebo dokonce až ze zahraničí a platnost pojištění již v okamžiku odeslání platby. Limit plnění pro léčebné výlohy je 3 mil. Kč a vyšší, obsahuje automaticky asistenční služby nonstop, stejně jako pojištění nákladů na repatriaci. Dále produkt získává kladné nebo záporné body  za odlišení od konkurenčních produktů. Pozitivně hodnotíme například pojištění odpovědnosti za psa a kočku a pojištění ztráty dokladů v ceně, negativně pak vyloučení elektroniky a cenností z pojištění zavazadel.

Penzijní připojištění (3.pilíř, dobrovolné pojištění)

Penzijní připojištění je z velké části unifikovaný produkt, jehož pravidla jsou určována penzijním plánem. Naše hodnocení vychází z pěti oblastí, kterým jsou přiřazeny váhy. Pro zachování objektivnosti naši experti vycházeli z nezávislého hodnocení penzijních fondů „Zlatá koruna“, upraveného pro potřeby srovnání. Každá oblast  je obodována dle jasně stanovených parametrů. Následně jsou tyto „body“ (nebo procenta) vynásobeny vahou každé oblasti.  V oblastech nefiguruje minulá výkonnost fondu, jelikož ta je obsažena v srovnávací tabulce jako hlavní kvantitativní parametr porovnání. Oblasti, váhy a hodnocení oblasti jsou uvedeny v tabulce.

    

Oblast Váha Popis oblasti  Hodnocení oblasti
Kapitálová přiměřenost 31% Celková aktiva (očištěná o náklady příštích období) vůči celkovým prostředkům účastníka Hodnota nad 4 %: 100 bodů, hodnota 0 %: 0 bodů; uvnitř intervalu lineární výpočet
Nákladovost 26% Celkové náklady vůči průměrným prostředkům účastníků (průměr za poslední tři roky) Hodnota pod 0,5 %: 100 bodů, nad 2 %: 0 bodů; uvnitř intervalu lineární výpočet
Náklady příštích období 16% Náklady příštích období vůči prostředkům účastníků ke konci účetního roku Hodnota pod 0,5 %: 100 bodů, nad 2 %: 0 bodů, uvnitř intervalu lineární výpočet
Nabídka služeb 16% Hodnoceny 3 služby: on-line náhled stavu účtu, daňová optimalizace výše příspěvku, informace o nezaplacené platbě Za každou ze 3 služeb 33,3 bodu, maximálně lze získat 100 bodů
Nabídka služeb 11% Možnost uzavření smlouvy korespondenčně Ano - 100 bodů, ne -0 bodů
Celkem   součet výsledků každé kategorie násobený vahou dané kategorie  

Hypotéky

Hodnocení bank poskytujících hypoteční úvěry hodnotí náhodně  vybraní hypoteční makléři partnerské společnosti na základě uzavíraných obchodních případů z posledního měsíce. Hodnotí  se šest kategorií. Jsou to tyto oblasti: „administrativní náročnost“, kde se hodnotí počty a složitost dokladovaných dokumentů a míra dožadování dalších dokumentů při schvalování. Dále „cenová transparentnost“, kdy sledujeme dodržování podmínek nabídky v poměru k finálnímu řešení, skryté poplatky a sankce za předčasné splacení. Další kategorií je „komunikace“, kde sledujeme rychlost a ochotu komunikovat o změnách a výjimkách obchodního případu a požadavcích klienta. V kategorii „produktová transparentnost“ sledujeme míru rozdílnosti mezi metodicky deklarovanými parametry produktů a reálným schvalováním obchodů. Další neméně důležitá kategorie je „rychlost čerpání“, kde sledujeme délku procesu čerpání od předání podkladů po oznámení o čerpání, se zohledněním čerpání u výstaveb. Posledním kritériem je „rychlost schvalování“, kde hodnotíme délku procesu od předání potřebné dokumentace po vyhotovení smluv a dodržování stanovených lhůt. Rozpětí hodnocení je od 1 do 10 bodů. Každá kategorie má stejnou váhu v celkovém hodnocení.

Půjčky

Hodnocení jednotlivých produktů provádí naši specialisté a je založeno na 6 kritériích. Za splnění každého kritéria získává produkt 1 bod, při nesplnění 0 bodů. Každá kategorie má stejnou váhu v celkovém hodnocení.
První a zásadní kritérium je, zda finanční společnost vyžaduje po klientovi, k poskytnutí půjčky, založení běžného účtu. V případě, že společnost nevyžaduje založení BÚ, získává 1 bod. Dále hodnotíme, zda je klientovi umožněno předčasné splacení půjčky a zda je tato služba zpoplatněna či bez poplatku. Mezi další hodnocená kritéria patří, zda společnost garantuje úrokové sazby. V případě že společnost garantuje úrokové sazby, získává produkt 1 bod. Dalším kritériem je nutnost ručitele při žádosti o půjčku. Vedle nutnosti ručitele hodnotíme i nutnost povinného pojištění. Významné kritérium je také možnost okamžitého sjednání smlouvy online na našich stránkách, za to získává produkt další bod.

Energie

Hodnocení jednotlivých produktů je založeno na 6 kritériích, které vycházejí z aktuálně účinných obchodních podmínek jednotlivých dodavatelů energií. Za splnění daného kritéria produkt získá bod (2 body), při nesplnění 0 bodů. První kritérium hodnotí, zda je možné sjednat smlouvu bezprostředně online. Dále zda může být nová smlouva sjednána na dobu neurčitou a jaké jsou výpovědní lhůty. V případě, že lze smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně, získal produkt 2 body. Pokud může být výpovědní lhůta dle obchodních podmínek delší než 3 měsíce, získal produkt 1 bod. Žádný bod nezískal produkt, k němuž je třeba uzavřít smlouvu na dobu určitou. Vedle výpovědních lhůt jsme hodnotili také to, zda společnost garantuje zachování stejných cen. V případě, že smlouva garantuje zachování původní výše cen, získal produkt 1 bod.
Dalším významným kritériem pro hodnocení produktů je způsob stanovení úroků z prodlení při nezaplacení záloh nebo faktury. V případě že jsou úroky stanovovány dle zákona a poplatky spojené se zasláním upomínky nejsou vyšší 200 Kč, získal produkt kladné hodnocení.  Mimoto získaly bod také produkty, u nichž dodavatel vrací odběratelům přeplatek od 200 Kč.
Poslední kritérium se zaměřuje na velikost dané firmy. Bod získal produkt dané společnosti v případě, že tato společnost v současné době dodává energie do více než 3 000 odběrných míst. Hodnocení je zvlášť pro produkty firemní a produkty retailové.

 

Povinné ručení

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

Naši klienti oceňují u povinného ručení rychlost a komfort při uzavření smlouvy. Pro naše specialisty na pojištění vozů se tato skutečnost tak stala kritériem pro hodnocení.U povinného ručení hodnotíme proces uzavření smlouvy a kvalitu samotného produktu. Za nejvyšší komfort považujeme možnost uzavřít smlouvu kompletně online, možnost uzavřít povinné ručení i s okamžitou platností a dostat zelenou kartu ihned do emailu. Za kvalitní produkt považujeme povinné ručení s limitem plnění pro škody na zdraví a na majetku 70 mil. Kč a vyšším a asistenční služby v případě nehody a poruchy v ceně pojištění. Jako další pozitivní nebo negativní hodnoticí kritérium je použita odlišnost od konkurenčních produktů. Příkladem pozitivní odlišnosti je přímá likvidace škody a 1. škoda bez vlivu na bonus, negativní pak spoluúčast k povinnému ručení.

Havarijní pojištění

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

Kvalitní produkt havarijního pojištění musí být jednoduchý pro online sjednání, tedy i srozumitelný pro klienta a nesmí obsahovat neopodstatněné výluky. Tyto základní body jsou určující pro hodnocení havarijního pojištění. Nejvyšší hodnocení tak získává produkt, kde lze uzavřít smlouvu kompletně online, klient pak pouze vloží fotodokumentaci vozu a je pojištěn. Není již nutná prohlídka vozu. Důležitá je také možnost uzavřít havarijní pojištění s okamžitou platností. Kvalitní havarijní pojištění obsahuje asistenční služby v případě nehody a poruchy v ceně pojištění. Hodnotíme také další pozitivní nebo negativní odlišnosti od konkurenčních produktů. Příkladem je pozitivní odlišnost, kdy je pojištěno zemětřesení, obvykle je totiž z havarijního pojištění vyloučeno.

Cestovní pojištění

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

U cestovního pojištění je důležitá rychlost objednání, vyšší limit pro léčebné výlohy, pojištěná rizika navíc a možnost online platby. Naši specialisté na cestovní pojištění tak jako optimální produkt hodnotí ten, který splňuje následující kritéria. Možnost uzavřít produkt kompletně online, včetně online platby a okamžitého zaslání veškerých potřebných dokumentů emailem. Dále možnost uzavřít smlouvu v den odjezdu nebo dokonce až ze zahraničí a platnost pojištění již v okamžiku odeslání platby. Limit plnění pro léčebné výlohy je 3 mil. Kč a vyšší, obsahuje automaticky asistenční služby nonstop, stejně jako pojištění nákladů na repatriaci. Dále produkt získává kladné nebo záporné body  za odlišení od konkurenčních produktů. Pozitivně hodnotíme například pojištění odpovědnosti za psa a kočku a pojištění ztráty dokladů v ceně, negativně pak vyloučení elektroniky a cenností z pojištění zavazadel.

Penzijní připojištění (3.pilíř, dobrovolné pojištění)

Penzijní připojištění je z velké části unifikovaný produkt, jehož pravidla jsou určována penzijním plánem. Naše hodnocení vychází z pěti oblastí, kterým jsou přiřazeny váhy. Pro zachování objektivnosti naši experti vycházeli z nezávislého hodnocení penzijních fondů „Zlatá koruna“, upraveného pro potřeby srovnání. Každá oblast  je obodována dle jasně stanovených parametrů. Následně jsou tyto „body“ (nebo procenta) vynásobeny vahou každé oblasti.  V oblastech nefiguruje minulá výkonnost fondu, jelikož ta je obsažena v srovnávací tabulce jako hlavní kvantitativní parametr porovnání. Oblasti, váhy a hodnocení oblasti jsou uvedeny v tabulce.

    

Oblast Váha Popis oblasti  Hodnocení oblasti
Kapitálová přiměřenost 31% Celková aktiva (očištěná o náklady příštích období) vůči celkovým prostředkům účastníka Hodnota nad 4 %: 100 bodů, hodnota 0 %: 0 bodů; uvnitř intervalu lineární výpočet
Nákladovost 26% Celkové náklady vůči průměrným prostředkům účastníků (průměr za poslední tři roky) Hodnota pod 0,5 %: 100 bodů, nad 2 %: 0 bodů; uvnitř intervalu lineární výpočet
Náklady příštích období 16% Náklady příštích období vůči prostředkům účastníků ke konci účetního roku Hodnota pod 0,5 %: 100 bodů, nad 2 %: 0 bodů, uvnitř intervalu lineární výpočet
Nabídka služeb 16% Hodnoceny 3 služby: on-line náhled stavu účtu, daňová optimalizace výše příspěvku, informace o nezaplacené platbě Za každou ze 3 služeb 33,3 bodu, maximálně lze získat 100 bodů
Nabídka služeb 11% Možnost uzavření smlouvy korespondenčně Ano - 100 bodů, ne -0 bodů
Celkem   součet výsledků každé kategorie násobený vahou dané kategorie  

Hypotéky

Hodnocení bank poskytujících hypoteční úvěry hodnotí náhodně  vybraní hypoteční makléři partnerské společnosti na základě uzavíraných obchodních případů z posledního měsíce. Hodnotí  se šest kategorií. Jsou to tyto oblasti: „administrativní náročnost“, kde se hodnotí počty a složitost dokladovaných dokumentů a míra dožadování dalších dokumentů při schvalování. Dále „cenová transparentnost“, kdy sledujeme dodržování podmínek nabídky v poměru k finálnímu řešení, skryté poplatky a sankce za předčasné splacení. Další kategorií je „komunikace“, kde sledujeme rychlost a ochotu komunikovat o změnách a výjimkách obchodního případu a požadavcích klienta. V kategorii „produktová transparentnost“ sledujeme míru rozdílnosti mezi metodicky deklarovanými parametry produktů a reálným schvalováním obchodů. Další neméně důležitá kategorie je „rychlost čerpání“, kde sledujeme délku procesu čerpání od předání podkladů po oznámení o čerpání, se zohledněním čerpání u výstaveb. Posledním kritériem je „rychlost schvalování“, kde hodnotíme délku procesu od předání potřebné dokumentace po vyhotovení smluv a dodržování stanovených lhůt. Rozpětí hodnocení je od 1 do 10 bodů. Každá kategorie má stejnou váhu v celkovém hodnocení.

Půjčky

Hodnocení jednotlivých produktů provádí naši specialisté a je založeno na 6 kritériích. Za splnění každého kritéria získává produkt 1 bod, při nesplnění 0 bodů. Každá kategorie má stejnou váhu v celkovém hodnocení.
První a zásadní kritérium je, zda finanční společnost vyžaduje po klientovi, k poskytnutí půjčky, založení běžného účtu. V případě, že společnost nevyžaduje založení BÚ, získává 1 bod. Dále hodnotíme, zda je klientovi umožněno předčasné splacení půjčky a zda je tato služba zpoplatněna či bez poplatku. Mezi další hodnocená kritéria patří, zda společnost garantuje úrokové sazby. V případě že společnost garantuje úrokové sazby, získává produkt 1 bod. Dalším kritériem je nutnost ručitele při žádosti o půjčku. Vedle nutnosti ručitele hodnotíme i nutnost povinného pojištění. Významné kritérium je také možnost okamžitého sjednání smlouvy online na našich stránkách, za to získává produkt další bod.

Energie

Hodnocení jednotlivých produktů je založeno na 6 kritériích, které vycházejí z aktuálně účinných obchodních podmínek jednotlivých dodavatelů energií. Za splnění daného kritéria produkt získá bod (2 body), při nesplnění 0 bodů. První kritérium hodnotí, zda je možné sjednat smlouvu bezprostředně online. Dále zda může být nová smlouva sjednána na dobu neurčitou a jaké jsou výpovědní lhůty. V případě, že lze smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně, získal produkt 2 body. Pokud může být výpovědní lhůta dle obchodních podmínek delší než 3 měsíce, získal produkt 1 bod. Žádný bod nezískal produkt, k němuž je třeba uzavřít smlouvu na dobu určitou. Vedle výpovědních lhůt jsme hodnotili také to, zda společnost garantuje zachování stejných cen. V případě, že smlouva garantuje zachování původní výše cen, získal produkt 1 bod.
Dalším významným kritériem pro hodnocení produktů je způsob stanovení úroků z prodlení při nezaplacení záloh nebo faktury. V případě že jsou úroky stanovovány dle zákona a poplatky spojené se zasláním upomínky nejsou vyšší 200 Kč, získal produkt kladné hodnocení.  Mimoto získaly bod také produkty, u nichž dodavatel vrací odběratelům přeplatek od 200 Kč.
Poslední kritérium se zaměřuje na velikost dané firmy. Bod získal produkt dané společnosti v případě, že tato společnost v současné době dodává energie do více než 3 000 odběrných míst. Hodnocení je zvlášť pro produkty firemní a produkty retailové.

 

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75% z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Pojištění vozidel
Povinné ručení není nutné zlo. Víme, se kterými produkty získáte něco navíc
22.10.2017

Patříte-li mezi motoristy, před povinností platit si povinné ručení zkrátka neutečete. A dokonce ani neujedete, i kdybyste silnice brázdili formulí. Jde totiž o pojištění, které musí v České republice ze zákona uzavřít každý majitel motorového vozidla s…

thumb
Pojištění vozidel
Když jde vám a vašemu autu o život
19.10.2017

Řízení auta nebývá vždy projížďka dokonale rovnou krajinou, připomínající idylickou pohlednici. Pokud s vámi váš plechový oř sdílí všechny peripetie vašich cest, čtěte, jak se chovat v situacích, kdy váš život visí na vlásku. Stát se to může každému.…

thumb
Pojištění vozidel
Nejčastější mýty o povinném ručení
18.10.2017

Uznáváme, že občas nebývá snadné pochopit parametry povinného ručení. Některé dezinformace jsou však natolik škodlivé, že vás můžou dostat do vážných potíží. Které nejčastější mýty mezi řidiči kolují? Povinné ručení musím platit pouze tehdy, pokud…

thumb
Půjčky
Jak postupovat, když nemůžete splácet půjčku?
16.10.2017

Držíte v ruce výpověď z pracovního poměru a navíc se vám pokazilo auto, takže máte výdajů až až. A navíc nemáte prostředky na splácení půjčky. Vaše srdce splašeně buší a otáčí se za každým zvukem…neznačí ty kroky na chodbě příchod exekutora? Přestože…