Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Penzijní spoření - slovník pojmů

Penzijní spoření  - jinými slovy penzijní připojištění je ideální způsob, jak si spořit peníze na důchod. Každá z bank nabízí jinou výši státního příspěvku. Respektive částka je stejná, ale konečné roční zhodnocení se u každé finanční instutituce liší. Porovnejte si ceny všech dostupných bank a pojišťoven online a získejte tak nejlepší možné úrokové navýšení vašich prostředků. Konečná částka vašeho penzijního pojištění se může za rok lišit až o 10 %.

Daňový odpočet a daňové úlevy

O částku ročního příspěvku přesahující hodnotu 12 000 Kč může účastník DPS snížit daňový základ (max. o 12 000 Kč). V případě předčasného ukončení smlouvy DPS přichází účastník o státní příspěvky a mus...

Číst více >

Daň při výplatě dávek

Výnosy z penzijního spoření podléhají danění. Daní se buď v případě odbytného 15% (předčasné ukončení smlouvy), nebo po ukončení spoření. Pokud si ovšem klient vybere doživotní penzi, pak se na něj daň z výnosu neuplatňuje.  

Číst více >

Dávka

Výplata prostředků z doplňkového penzijního spoření, penzijního připojištění. (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné).  

Číst více >

Depozitář (ukládací místo)

Banka, která vede penzijní společnosti účty, na něž zasílají příspěvky účastníci a zaměstnavatelé a stát státní příspěvky. Depozitář má rovněž důležitou úlohu dozorovat hospodaření penzijní společnosti.  

Číst více >

Depozitum (vklad)

Množství finančních prostředků sestávající z hotovosti nebo šeků, směnek, kuponů a jiných peněžních položek, které mohou být po inkasování proměněny v hotovost. Vklad je dán bance za účelem zřízení a udržování...

Číst více >

Dluhopis

Cenný papír sloužící k realizaci dlouhodobých investičně-finančních potřeb státu, bank, firem a jiných podnikatelských subjektů. Dluhopis je předmětem prodeje a nákupu jako jiné cenné papíry, je však omezen dobou splatno...

Číst více >

DPS

Zkratka výrazu „doplňkové penzijní spoření“, které vzniklo v rámci důchodové reformy platné od 1. ledna 2013. V rámci doplňkového penzijního spoření ve III. pilíři si sami spoříte na vlastní důchod, abyste se ve st...

Číst více >

Frekvence plateb

Lhůta provádění plateb, která může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční.  

Číst více >

Invalidní penze

Forma výplaty prostředků z penzijního spoření ve III. pilíři. Podmínkou pro výplatu je přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a spoření účastníka v délce alespoň 36 měsíců. Tuto penzi vyplácí penzijn...

Číst více >

Investiční brzda

Ve III. pilíři důchodového systému chrání klienta před ztrátou celoživotních úspor před jejich výběrem investiční brzda. V 5. roce od nároku na výplatu penze jsou prostředky převedeny do povinného konzervativního fond...

Číst více >

Investiční dotazník

Cílem investičního dotazníku je získat od zájemce o spoření na penzi informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů a zjistit cíle a preference ve vztahu k investičním strategi...

Číst více >

Investiční profil

Investiční profil účastníka je vyhodnocen na základě souhrnu informací sdělených účastníkem v investičním dotazníku a vypovídá o jeho znalostech a zkušenostech z oblasti financí, znalostech a zkušenostech s investičními...

Číst více >

Jednorázové vyrovnání

Forma výplaty prostředků ze III. pilíře doplňkového penzijního spoření. Podmínkou pro výplatu je dosažení důchodového věku klienta a doby spoření v délce minimálně 60 měsíců. Jednorázové vyrovnání vyplácí penzijní společnost.  

Číst více >

Měsíční příspěvek

Částka sjednaná ve smlouvě, kterou se účastník zavázal včas a řádně platit. Měsíční příspěvek je možné zaplatit dopředu na jakékoli období. Účastník může měsíční příspěvek měnit. K včas zaplacenému měs...

Číst více >

Nárok na dávku

Nárok na dávku z doplňkového spoření vzniká dnem splněním podmínek stanovených smlouvou a těmito smluvními podmínkami. Žádost o výplatu dávky lze podat až po vzniku nároku.  

Číst více >

Nominální hodnota

Nominální hodnota je peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (peněžní prostředkya ceniny, pohledávky a závazky). Obvykle je na penězích a ceninách přímo uvedena. Může se lišit od skutečné tržní hodnoty dan...

Číst více >

Odbytné

Forma výplaty prostředků z III. pilíře. Odbytné je vypláceno v případě, že účastník vypoví penzijní společnosti smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem...

Číst více >

Odklad nebo přerušení placení příspěvků

Účastník může požádat o budoucí odklad nebo přerušení placení příspěvků ze závažných důvodů. Žádost o odklad nebo přerušení placení příspěvků musí mít písemnou formu a musí být doručena penzijní společno...

Číst více >

Penze

Pravidelně vyplácená dávka ve výši stanovené ze všech prostředků evidovaných na účtu účastníka ve prospěch příslušné penze (případně z evidenčního zůstatku příslušného účtu). Penze může být vyplácena doži...

Číst více >

Penzijní plán

Základní dokument, který stanovuje druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění, podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu, způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojišt...

Číst více >

Pozůstalostní penze

Penze vyplácená podle podmínek penzijního plánu osobám určeným ve smlouvě účastníkem, v případě úmrtí účastníka. Nárok na pozůstalostní penzi může vzniknout, pokud zemřelý účastník splnil pojištěnou dobu nejmé...

Číst více >

Předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný sta...

Číst více >

Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnavatel může hradit svým zaměstnancům s jejich souhlasem část příspěvku nebo celý příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, přičemž na tento příspěvek placený zaměstnavatelem zc...

Číst více >

Příspěvkový účet účastníka DPS

Účet uvedený ve smlouvě o DPS, vedený pro penzijní společnost u depozitáře, který je určen pro přijímání a vrácení příspěvků, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka DPS převed...

Číst více >

Spořící doba

Doba placení příspěvku nebo příspěvku placeného za účastníka zaměstnavatelem. Touto dobou se rozumí počet měsíců, na které byl placen příspěvek nebo příspěvek zaměstnavatele. Do spořící doby se nezapočítávají m...

Číst více >

Starobní penze

Doba placení příspěvku nebo příspěvku placeného za účastníka zaměstnavatelem. Touto dobou se rozumí počet měsíců, na které byl placen příspěvek nebo příspěvek zaměstnavatele. Do spořící doby se nezapočítávají m...

Číst více >

Státní příspěvek

Státní příspěvek je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního spoření ve III. pilíři, pokud splní stanovené podmínky (zejména minimální výši měsíčního příspěvku).  

Číst více >

Transformovaný fond

Transformovaný fond je součástí III. pilíře reformovaného důchodového systému. Transformované fondy vznikly z penzijních fondů, které fungovaly do konce roku 2012. Své prostředky svěřují občané do transformovaného fondu,...

Číst více >

Určená osoba

Jakákoliv žijící fyzická osoba, kterou účastník určí ve smlouvě jako příjemce dávek z DPS nebo penzijního připojištění v případě jeho úmrtí.  

Číst více >

Účastnický fond

Soubor majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka DPS, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek.  

Číst více >

Vypořádání penzijního připojištění

Vypořádání penzijního připojištění se provádí: vyplacením poslední splátky poslední penze účastníkovi nebo osobám určeným ve smlouvě vyplacením jednorázového vyrovnání účastníkovi místo poslední penze vyp...

Číst více >

Výsluhová penze

Penze, na niž vzniká nárok po 180 měsících pojištěné doby. Nárok na výsluhovou penzi nemůže vzniknout po přiznání nároku na výplatu starobní či invalidní penze nebo jednorázového vyrovnání místo starobní či invalidn...

Číst více >

Zánik penzijního připojištění

Penzijní připojištění zaniká v těchto případech: dnem vyplacení poslední penze dnem vyplacení jednorázového vyrovnání místo poslední penze dnem vyplacení odbytného dohodou mezi účastníkem a Fondem ukončením výp...

Číst více >